Ju­li­to e Ja­vi Pa­zos son cha­ma­dos para o par­ti­do de pre­pa­ra­ción de Galicia co Racing

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES -

A se­lec­ción ga­le­ga de fút­bol afec­cio­na­do dispu­tará o vin­dei­ro mér­co­res día 22 un par­ti­do de pre­pa­ra­ción fron­te ao Racing de Fe­rrol, no Es­ta­dio Mu­ni­ci­pal da Ma­la­ta a par­tir das seis da tar­de. Un en­con­tro pen­sa­do para afi­nar a pos­ta a pun­to do com­bi­na­do ga­lai­co de ca­ra á súa par­ti­ci­pa­ción na pri­mei­ra fa­se da Copa das Re­xións Uefa, do 8 ao 10 de de­cem­bro en Xi­xón cos equipos de As­tu­rias e de Can­ta­bria co­ma ri­vais.

O se­lec­cio­na­dor ga­le­go, Pi­chi Lu­cas, vén de con­vo­car a 24 fut­bo­lis­tas para o en­con­tro fron­te ao Racing de Fe­rrol. Entre eles, dous dos ho­mes cla­ve no ata­que do Arou­sa. O seu pi­chi­chi, Ja­vi Pa­zos, au­tor de no­ve tan­tos no que vai de tem­pa­da, e Ju­lio Rey, o ho­me que lle dá a chis­pa ao ca­dro de Jor­ge Ote­ro coa súa ca­pa­ci­da­de para o xo­go entre li­ñas.

Na lis­ta de Pi­chi Lu­cas apa­re­cen re­pre­sen­tan­tes dun­ha du­cia de equipos do gru­po ga­le­go da Ter­cei­ra Di­vi­sión. Entre os oi­to con­xun­tos sen fut­bo­lis­tas na con­vo­ca­to­ria fi­gu­ran o Ri­ba­du­mia, Cél­ti­ga e Vi­la­lon­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.