Ju­lio Rey e Ja­vi Pa­zos en­tran na lis­ta fi­nal de Ga­li­cia pa­ra a Co­pa das Re­xións Uefa

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES -

Fi­xos nas se­sións de ades­tra­men­tos di­ri­xi­das por Pi­chi Lu­cas ao lon­go das úl­ti­mas se­ma­nas, os dian­te­iros do Arou­sa Ju­lio Rey e Ja­vi Pa­zos en­tra­ron fi­nal­men­te na lis­ta de 18 fut­bo­lis­tas cos que o se­lec­cio­na­dor ga­le­go en­ca­ra a pri­mei­ra fa­se da Co­pa das Re­xións Uefa. Un­ha ci­ta que le­va­rá ma­ñá o com­bi­na­do ga­lai­co a des­pra­zar­se ata Xi­xón, on­de o ven­res se me­di­rá á se­lec­ción de As­tu­rias, ás 12 ho­ras, e o sá­ba­do á de Can­ta­bria, no mes­mo ho­ra­rio.

A se­lec­ción ga­le­ga de Pi­chi Lu­cas sus­tén­ta­se en xo­ga­do­res de do­ce dos 20 equi­pos do gru­po ga­le­go da Ter­cei­ra Di­vi­sión, co Ber­gan­ti­ños co­mo a prin­ci­pal fon­te de re­cur­sos, con tres fut­bo­lis­tas. Só o Ra­cing Vi­lal­bés, So­mo­zas e Cho­co igua­lan os dous do Arou­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.