Ga­ñar máis dun­ha ca­rrei­ra, e un posto na gran rol­da lu­sa, os re­tos do cre­ci­do pu­pi­lo

ÁN­GEL SÁN­CHEZ CI­CLIS­TA DO W52-FC POR­TO

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES - P.P. VÁZ­QUEZ

Un ano máis Gus­ta­vo Cé­sar Veloso es­ta­rá acom­pa­ña­do no equi­po po­lo seu ve­ci­ño cam­ba­dés Án­gel Sán­chez. Un ci­clis­ta que o 12 de abril cum­pri­rá os 25 anos cun­ha sa am­bi­ción. E é que na súa cuar­ta tem­pa­da no W52-F.C. Por­to, o úl­ti­mo ex­po­ñen­te dun­ha das maio­res sa­gas de ci­clis­tas ga­le­gos ten cla­ro a que as­pi­ra nes­te 2018: «Ser só­li­do en las vuel­tas, ser im­por­tan­te en las vuel­tas. Con­se­guir más de una vic­to­ria —ga­ñou o Me­mo­rial Bruno Ne­ves no 2016 e un­ha eta­pa do Gran Pre­mio Abi­mo­ta o ano pa­sa­do—»; e ou­tro cur­so máis, da­lo todo por ten­tar en­trar no plan­tel co que o xi­gan­te lu­so loi­ta­rá por en­ca­dear o seu sex­to triun­fo na xe­ral tras as vi­to­rias de Álex Mar­que (2013), Gus­ta­vo Cé­sar Ve­los (2014 e 2015), Rui Vin­has (2016) e Raúl Alar­cón (2017).

Is­to úl­ti­mo, fi­gu­rar no lis­ta­do fi­nal de Nuno Ri­bei­ro na Vol­ta a Portugal 2018, an­tó­lla­se a día de ho­xe mi­sión im­po­si­ble pa­ra un co­rre­dor en pro­gre­sión co­ma Sán­chez. Máis, can­do a no­va nor­ma­ti­va re­du­ce de oi­to a se­te os co­rre­do­res por es­ca­dra na vin­dei­ra edi­ción da Gran­dís­si­ma. Con Veloso, con Rui Vin­has, con Raúl Alar­cón e con ou­tro ga­ña­dor da ron­da lu­sa, Ri­car­do Mes­tre, no equi­po, cun top ten na mes­ma co­ma An­tó­nio Car­val­ho, re­cén fi­cha­do ou­tro ve­te­rán bre­ga­do na ma­te­ria tal Cé­sar Fon­te, e con Sa­muel Cal­dei­ra co­pan­do a pra­za do im­pres­cin­di­ble ve­lo­cis­ta, a tem­pa­da arrin­ca con todo o pei­xe apa­ren­te­men­te ven­di­do no W52-F.C. Por­to. Pe­ro o cur­so po­de dar moi­tas vol­tas.

Na li­ña do mes­tre

Co­mo Gus­ta­vo Cé­sar Veloso, ao que sem­pre si­na­la co­ma o seu re­fe­ren­te, Án­gel Sán­chez apos­tou na pre­tem­pa­da a pi­ques de con­cluír por un cam­bio na súa ha­bi­tual pos­ta a pun­to: «Hi­ce otro ti­po de pre­pa­ra­ción. Em­pe­cé con la ba­se, co­mo siem­pre, pe­ro de ella pa­sé de los rit­mos in­ter­me­dios pa­ra ir di­rec­ta­men­te a los más ex­plo­si­vos». Con iso «la idea es con­se­guir un úni­co pi­co de for­ma, e in­ten­tar man­ter­lo lo má­xi­mo po­si­ble» agás, ex­pli­ca o cam­ba­dés, de ser cha­ma­do pa­ra a Vol­ta a Portugal. En­tón «ba­ja­ría el pis­tón un par de se­ma­nas por el ca­mino». A Cla­si­ca Pri­ma­ve­ra, o 4 de mar­zo, se­rá o pis­to­le­ta­zo de saí­da pa­ra Án­gel Sán­chez.

Án­gel San­chez

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.