Ho­me­na­xe a Os Cam­pa­nei­ros de Vilagarcía

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Sá­ba­do 6• Vilagarcía • En co­la­bo­ra­ción co Con­ce­llo de Vilagarcía, o vin­dei­ro sá­ba­do a Aso­cia­ción de Gai­tei­ros Galegos ren­de­rá ho­me­na­xe ao his­tó­ri­co gru­po Os Cam­pa­nei­ros. O even­to cons­ta­rá de char­las, pa­sa­ca­lles, con­cer­tos e a inau­gu­ra­ción dun­ha ex­po­si­ción con ma­te­rial que per­ten­ceu aos in­te­gran­tes des­de afa­ma­do gru­po mu­si­cal ga­le­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.