«A ca­be­za do dra­gón», ci­ta con Va­lle In­clán en Vilagarcía

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA - R.E.

Ho­xe • 21 ho­ras • Au­di­to­rio de Vilagarcía•5 eu­ros máis gas­tos, ou gra­tui­ta pa­ra desem­pre­ga­dos, es­tu­dan­tes e maio­res de 65 anos • O outono cul­tu­ral xa es­tá aquí. Vilagarcía bau­ti­za ho­xe a no­va es­ta­ción coa re­pre­sen­ta­ción tea­tral un­ha pro­du­ción de Ex­cén­tri­cas que le­va re­co­rri­do xa nu­me­ro­sos es­ce­na­rios de Ga­li­cia —máis de co­ren­ta—, co­llei­tan­do en ca­da un­ha de­sas ex­pe­rien­cias os aplau­sos do pú­bli­co. Quico Ca­da­val, Ma­ría Cos­tas, Iván Mar­cos, Ye­le­na Mo­li­na, Víc­tor Mos­quei­ra, Mar­cos Or­si, Jo­si­to Por­to (que xo­ga na ca­sa) e Pa­tri­cia Váz­quez son os ac­to­res e ac­tri­ces que da­rán vi­da a es­ta his­to­ria es­cri­ta por Va­lle In­clán.

ga­ñou se­te pre­mios de tea­tro Ma­ría Ca­sa­res. En­tre eles, o pre­mio á me­llor adap­ta­ción; ao me­llor ac­tor pro­ta­go­nis­ta e ao me­llor ves­tia­rio. Con es­ta obra ábre­se o pro­gra­ma de tea­tro co que o Con­ce­llo de Vilagarcía, da man do Aga­dic, que­ren en­cher de cul­tu­ra e de ga­le­go os vin­dei­ros me­ses.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.