Car­los Igle­sias, al­cal­de de A Illa (PSOE): «Vou vol­ver pre­sen­tar­me ás elec­cións»

O re­xe­dor pre­vé des­pe­dir o man­da­to coa obra das ca­sas mo­der­nis­tas fei­ta e o edi­fi­cio náu­ti­co a pleno ren­de­men­to

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - PORTADA - BEA COS­TA

Aca­ba­do de ate­rrar da via­xe a Ale­ma­ña, Car­los Igle­sias em­pe­zou a se­ma­na cun­ha de cal e ou­tra de area. O ki­te­sur­fis­ta Car­los Cas­ta­ño mo­rría nun­ha praia do mu­ni­ci­pio; esa mes­ma ma­ñá des­pe­ga­ba o seu pro­xec­to máis es­pe­ra­do nes­te man­da­to, a reha­bi­li­ta­ción das ca­sas mo­der­nis­tas. —Imos pri­mei­ro co mal tra­go. O Con­ce­llo da Illa se­gue aber­to ao ki­te­surf lo­go da tra­xe­dia do luns? —Can­do pa­sa un­ha des­gra­za sem­pre se abren de­ba­tes so­bre a con­ve­nien­cia dos de­por­tes de ris­co, pe­ro es­ta es­co­la é com­ple­ta­men­te le­gal, ten to­dos os permisos e é xen­te pro­fe­sio­nal. Nós non nos opo­ñe­mos ao ki­te­surf. —Es­te ac­ci­den­te pu­xo en evi­den­cia os pro­ble­mas de ac­ce­si­bi­li­da­de que ten A Can­te­ira (as am­bu­lan­cias non pui­de­ron pa­sar á praia). Vai­se to­mar al­gun­ha me­di­da?

—Non é un­ha com­pe­ten­cia no­sa. A es­tra­da da pon­te é au­to­nó­mi­ca e pen­so que non hai moi­tas op­cións, pe­ro eu non son en­xe­ñei­ro. —Vaia­mos pois co máis ama­ble da se­ma­na. Pa­ra can­do as obras nas ca­sas mo­der­nis­tas? —Es­ta­mos moi con­ten­tos por aca­dar a ad­xu­di­ca­ción pro­vi­sio­nal á UTE Ac­cio­na Cons­truc­cio­nes Ra­mí­rez. Te­ñen un pra­zo de dez días pa­ra pre­sen­tar a do­cu­men­ta­ción e lo­go xa se le­va­rá a ad­xu­di­ca­ción ao pleno de ou­tu­bro. As obras po­de­rán em­pe­zar des­pois, in­me­dia­ta­men­te. O 30 de xu­ño te­ñen que es­tar lis­tas. —De­bú­lle­nos o seu pro­xec­to es­tre­la..

—Irá pa­ra alí a bi­blio­te­ca, que in­ten­ta­re­mos que abra no 2019. Lo­go da obra, tar­da­re­mos o que nos le­ve o tras­la­do, por­que xa te­mos car­tos pa­ra o mo­bi­lia­rio. En can­to a aso­cia­ción de xu­bi­la­dos, te­rán o seu lo­cal. É un­ha dé­be­da que o Con­ce­llo ten con eles, que­re­mos coidar aos no­sos ve­llos, fo­ron os que nos dei­xa­ron a her­dan­za des­te po­bo. E lo­go que­da­rán es­pa­zos pa­ra que usen Dor­na e ou­tras aso­cia­ción cul­tu­rais e de­por­ti­vas. Con es­ta obra imos pe­char o en­torno ad­mi­nis­tra­ti­vo e so­cio­cul­tu­ral do Con­ce­llo e imos re­cu­pe­rar o viei­ro de Marques de Bra­do­mín, que xa adian­to que vai pe­char ao trá­fi­co. —To­do iso pre­ci­sa per­soal. Ten o Con­ce­llo ca­pa­ci­da­de eco­nó­mi­ca pa­ra afron­tar os no­vos ser­vi­zos? —Se­rá un gas­to máis que te­re­mos que su­fra­gar. O ser­vi­zos te­ñen in­tere­se e ve­re­mos co­mo pro­cu­ra­mos o per­soal. —Fa­le­mos da súa ou­tra ne­na bo­ni­ta, o edi­fi­cio de usos náu­ti­cos do Bao. Ta­mén tar­dou e fai­se de ro­gar. Can­do abri­rá as súas por­tas? —In­ten­ta­re­mos que se­xa an­tes de fin de ano.

—A xen­te es­tá agar­dan­do po­lo xim­na­sio. Co­mo vai fun­cio­nar? —Se­rá aber­to ao pú­bli­co e es­ta­ble­ce­ra­se un­ha ta­xa pa­ra o man­te­men­to das ins­ta­la­cións, co­mo en to­dos la­dos. Te­re­mos que ar­ti­cu­lar un­has me­di­das pa­ra que o club de pi­ra­güis­mo te­ñan o seu es­pa­zo es­pe­cí­fi­co. —Que es­pi­ña lle que­da es­te man­da­to?

—In­ten­ta­mos fa­cer to­do o que se nos de­man­da, man­ter as ins­ta­la­cións do po­bo en per­fec­to uso e esas obras pe­que­nas, que ta­mén son im­por­tan­tes. A es­pi­ña que me que­da cra­va­da é o pa­vi­llón. Ne­ce­si­ta­mos un pa­vi­llón a tem­po com­ple­to; te­mos un club de ba­lon­ces­to con moi­tos equi­pos e un club de xim­na­sia rít­mi­ca que ten que fa­cer os tor­neos en Vi­la­gar­cía por­que a al­tu­ra do pa­vi­llón non lle dá.

—Ten pre­vis­ta al­gun­ha xes­tión nes­te sen­ti­do?

—Es­tou en con­tac­to cun pro­pie­ta­rio de Tes­tos pa­ra a con­se­cu­ción dos te­rreos pa­ra des­pois re­ini­ciar as ne­go­cia­cións coa Depu­tación e ou­tras ad­mi­nis­tra­cións.

—E os te­rreos re­ser­va­dos pa­ra o cen­tro de saú­de, non se po­de­rían usar pa­ra es­te fin? —Que­re­mos man­te­los pa­ra uso so­cio sa­ni­ta­rio. Esa par­ce­la fai fal­ta. Nós se­gui­mos esi­xin­do un no­vo cen­tro de saú­de, non nos es­que­ce­mos. [Car­los Igle­sias co­lle un plano que, anos des­pois, se­gue gar­dan­do no seu des­pa­cho]. —Re­ma­tou o ve­rán e A Illa vol­veu a sa­tu­rar­se de co­ches. Hai so­lu­ción?

—Des­de hai cin­co anos no­ta­mos un in­cre­men­to no­ta­ble nos visitantes. A pro­mo­ción turística do Con­ce­llo e da man­co­mu­ni­da­de dá os seus froi­tos. O te­ma do trá­fi­co si que se nos fi­xo com­pli­ca­do es­te mes de agos­to e es­ta­mos pen­san­do nal­gún ti­po de mo­du­la­ción de ca­ra a pró­xi­mas da­tas es­ti­vais. Es­te ano con­co­rre­mos a sub­ven­ción eu­ro­pea de mo­bi­li­da­de, coa que es­pe­ra­mos po­der re­mo­de­lar o cen­tro do po­bo e fa­cer apar­ca­men­tos di­sua­so­rios. Nos gus­ta re­ci­bir visitantes, eco­no­mi­ca­men­te o po­bo agra­dé­ceo, en xeral os ve­ci­ños es­tán con­ten­tos co ti­po de tu­ris­mo que te­mos, pe­ro te­mos se­te qui­ló­me­tros ca­dra­dos, ese é o pro­ble­ma que te­mos.

MÓ­NI­CA IRAGO

Igle­sias no xar­dín de Go­day, que pron­to abri­rá ao pú­bli­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.