O vi­ce­de­cano en­can­ta­do de vol­ver a bol­sei­ro na Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­sity

Rey ini­cia tres me­ses de in­ves­ti­ga­dor nun dos máis pres­ti­xio­sos de­par­ta­men­tos de cien­cias fí­si­cas e do de­por­te do pla­ne­ta

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA - PA­BLO PENEDO

Os alum­nos de Eze­quiel Rey Ei­ras (O Gro­ve, 18 de se­tem­bro de 1981) na Fa­cul­ta­de de Cien­cias da Edu­ca­ción e do De­por­te da Uni­ver­si­da­de de Vi­go non vol­ve­rán ver o seu vi­ce­de­cano de sis­te­ma de ca­li­da­de ata o vin­dei­ro ano nas au­las do cam­pus pon­te­ve­drés, nas que im­par­te cla­se en ca­li­da­de de axu­dan­te dou­tor. Tam­pou­co os com­pa­ñei­ros de Rey en Re­moss, o gru­po no que des­de o 2015 desen­vol­ve a ou­tra pa­ta do la­bor dun pro­fe­sor uni­ver­si­ta­rio, a in­ves­ti­ga­ción, co­la­bo­ran­do nun­ha das in­ci­pien­tes si­nap­ses do seu ri­co ei­do de co­ñe­ce­men­to no sis­te­ma da edu­ca­ción su­pe­rior es­pa­ño­la. To­dos eles te­rán no re­gre­so do arou­sán tras o Nadal un va­lio­so aga­sa­llo de Reis. Á súa vol­ta dos tres me­ses de es­ta­día en Los Án­ge­les tra­ba­llan­do no De­par­ta­men­to de Ki­ni­sio­lo­xía e Cien­cias da Saú­de da Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­sity, un dos 300 me­llo­res do mun­do en ma­te­ria de cien­cias do de­por­te no úl­ti­mo Rán­king de Shang­hai, lis­ta­do de re­fe­ren­cia na ava­lia­ción de ca­li­da­de das uni­ver­si­da­des pun­tei­ras do pla­ne­ta.

A aven­tu­ra in­ves­ti­ga­do­ra de Eze­quiel Rey nos Es­ta­dos Uni­dos é po­si­ble gra­zas ao seu bri­llan­te cu­rrícu­lo, que lle per­mi­tíu ob­ter un­ha das 260 bol­sas anuais do Pro­gra­ma Jo­sé Cas­ti­lle­jo do Mi­nis­te­rio de Cien­cia, In­no­va­ción y Uni­ver­si­dad. Un pro­gra­ma aber­to, ex­pli­ca o arou­sán, «a to­do pro­fe­sor e in­ves­ti­ga­dor de cen­tros pú­bli­cos», e que fi­nan­cia «es­ta­días en cen­tros de in­ves­ti­ga­ción de re­co­ñe­ci­do pres­ti­xio in­ter­na­cio­nal» de cal­que­ra ei­do do sa­ber aca­dé­mi­co. Un­ha vía de cre­ce­men­to per­soal con efec­to mul­ti­pli­ca­dor na con­tor­na do be­ne­fi­cia­rio di­rec­to, co­mo apun­ta Rey: «O pro­pó­si­to do Pro­gra­ma Jo­sé Cas­ti­lle­jo é que ao seu re­torno o pro­fe­sor ou in­ves­ti­ga­dor me­llo­re a ca­li­da­de do seu gru­po de tra­ba­llo aquí, coa trans­fe­ren­cia dos co­ñe­ce­men­tos e da me­to­do­lo­xía que apren­deu fó­ra».

Li­cen­cia­do en Cien­cias da Ac­ti­vi­da­de Fí­si­ca e do De­por­te po­la Uni­ver­si­da­de de Vi­go no 2005 co nú­me­ro 1 da súa pro­mo­ción e dou­tor po­la mes­ma no 2011 tras seis anos de in­ves­ti­ga­dor bol­sei­ro, Pre­mio Ex­tra­or­di­na­rio en am­bos ca­sos, do­cen­te a tem­po com­ple­to des­de o 2015; Eze­quiel Rey con­se­guíu un­ha das co­bi­za­das pra­zas do Pro­gra­ma Jo­sé Cas­ti­lle­jo no seu se­gun­do in­ten­to tras que­dar fó­ra do cor­te o ano pa­sa­do.

Cen­tra­do des­de hai tres anos na in­ves­ti­ga­ción en cam­pos tan dis­pa­res co­mo a pre­ven­ción de le­sións de­por­ti­vas ou téc­ni­cas de sal­va­men­to e de so­co­rris­mo no gru­po Re­moss, Rey es­co­lleu o De­par­ta­men­to de Ki­ni­sio­lo­xía e Cien­cias da Saú­de da Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­sity por­que «ten un gru­po de in­ves­ti­ga­ción con xen­te dun ni­vel es­tra­tos­fé­ri­co a ni­vel mun­dial», con­ta. Con­cre­ta­men­te, tra­ba­lla­rá no gru­po Cen­ter for Sports Per­for­man­ce. Di­ri­xi­do po­lo pres­ti­xio­so dou­tor Pa­blo B. Cos­ta, trá­ta­se dun gru­po que tra­ba­lla o en­ve­lle­ce­men­to ac­ti­vo, que lle per­mi­ti­rá ao bol­sei­ro arou­sán apren­der cun­ha emi­nen­cia na «ava­lia­ción neu­ro­mus­cu­lar,

en­ve­lle­ce­men­to ac­ti­vo, ades­tra­men­to de for­za, e so­bre to­do un re­fe­ren­te no ei­do da fle­xi­bi­li­da­de mus­cu­lar».

Ade­mais de tra­ba­llar «nuns la­bo­ra­to­rios e cun ins­tru­men­tal pun­tei­ros que nós non te­mos aquí», e de des­cu­brir «os seus sis­te­mas de ava­lia­ción, de me­di­ción, de es­ta­tís­ti­ca pa­ra trans­fe­ri­los á no­sa Fa­cul­ta­de», Rey via­xa a «em­pa­par­me de to­do. Asis­ti­rei a cla­ses co­mo oín­te pa­ra ver o seu mé­to­do do­cen­te, e ve­rei ades­tra­men­tos dos equi­pos de atle­tis­mo, de fút­bol ame­ri­cano e de ba­lon­ces­to» da Uni­ver­si­da­de. Tres me­ses mo­vi­do por ese plus de cu­rio­si­da­de do bol­sei­ro que an­sía apren­der de quen lle po­de en­si­nar a mi­rar máis aló.

Rey ci­men­tou o seu cu­rrícu­lo in­ves­ti­ga­dor so­bre un­ha te­se arre­dor da re­cu­pe­ra­ción de le­sións no fút­bol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.