No­vo pro­xec­to pa­ra a al­fa­be­ti­za­ción fí­si­ca dos ne­nos

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Rey es­tá em­bar­ca­do ago­ra con Re­moss no ini­cio dun «pro­xec­to de al­fa­be­ti­za­ción fí­si­ca en ida­de prees­co­lar e es­co­lar». Trá­ta­se, ex­pli­ca, de ela­bo­rar «es­tra­te­xias pa­ra que os ne­nos adop­ten ha­bi­li­da­des mo­tri­ces pa­ra un­ha vi­da sau­da­ble e ac­ti­va ao lon­go das súas vidas». E iso, cun­ha «apli­ca­ción tec­no­ló­xi­ca que per­mi­ta es­ta­ble­cer per­cen­tís de desen­vol­ve­men­to mo­triz por ida­des, e fi­xar ni­veis nos que se­xa pre­ci­so in­ter­vir» cun­has pau­tas que orien­ten o la­bor dos edu­ca­do­res. Un­ha ini­cia­ti­va ins­pi­ra­da nun pro­xec­to aus­tra­liano de 1996 que lle per­mi­tíu afo­rrar des­de en­tón ao Es­ta­do uns 16.000 mi­llóns de dó­la­res aus­tra­lia­nos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.