El PP cri­ti­ca que el tri­par­ti­to re­cha­ce su mo­ción so­bre el par­que de bom­be­ros

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

«O go­berno lo­cal vo­tou en con­tra de apoiar o man­te­men­to do par­que de bom­bei­ros de Ri­ba­du­mia». Así de cla­ro lo tie­ne la por­ta­voz del PP de Ri­ba­du­mia, Sa­lo­mé Pe­ña. Es­ta for­ma­ción pre­sen­tó una mo­ción en el úl­ti­mo pleno, preo­cu­pa­da por las de­cla­ra­cio­nes rea­li­za­das por la pre­si­den­ta de la Dipu­tación, Car­me­la Sil­va, en las que ma­ni­fes­ta­ba «a po­si­bi­li­da­de de su­pri­mir o par­que de bom­bei­ros de Ri­ba­du­mia co­mo un­ha op­ción pa­ra me­llo­rar os ma­pa de emer­xen­cias», ar­gu­men­ta Pe­ña. Es­tas afir­ma­cio­nes lle­va­ron a los con­ser­va­do­res a pre­sen­tar una mo­ción pa­ra de­jar cla­ra la pos­tu­ra uná­ni­me de la cor­po­ra­ción «en de­fen­sa da per­ma­nen­cia do par­que».

La sor­pre­sa de los po­pu­la­res fue que «ato­pá­mo­nos con que un­ha vez máis o al­cal­de e os seus so­cios dan as cos­tas aos ve­ci­ños e le­xi­ti­man co seu vo­to en con­tra as in­ten­cións da pre­si­den­ta da Depu­tación», cri­ti­can. Los con­ser­va­do­res no han du­da­do en ca­li­fi­car de «in­dig­nan­te» es­ta si­tua­ción. «A fal­ta de vi­sión po­lí­ti­ca e de ca­pa­ci­da­de de xes­tión po­lí­ti­ca per­mí­ten­lles xus­ti­fi­car as de­cla­ra­cións de Car­me­la Sil­va sen va­lo­rar as te­rri­bles con­se­cuen­cias que po­den en­ce­rrar», con­clu­ye Sa­lo­mé Pe­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.