Vi­da so­cial

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

A me­llor me­mo­ria. Fer­nan­do Sal­ga­do en­cheu on­te o Sa­lón Gar­cía na pre­sen­ta­ción do seu úl­ti­mo li­bro, «1.306/36», no que rescata a fi­gu­ra do seu avó, Pan­cho Varela, de en­tre as som­bras dos asa­si­na­dos po­las hos­tes fran­quis­tas. Un li­bro que hai que ler.

De­rri­ban­do mu­ros. La Es­co­la Ofi­cial de Idio­mas de Vi­la­gar­cía de­rri­bó ayer su par­ti­cu­lar mu­ro de Ber­lín, en un ac­to sim­bó­li­co pa­ra con­me­mo­rar la reuni­fi­ca­ción ale­ma­na.

Cin­cuen­ta al­ba­ri­ños en Asia. Hong Kong aco­ge es­tos días una nue­va edi­ción de su tra­di­cio­nal fe­ria del vino, y has­ta allí se han des­pla­za­do me­dio cen­te­nar de mar­cas de Rías Bai­xas, acom­pa­ña­das del con­se­llo re­gu­la­dor. Es es­te un mer­ca­do in­tere­san­te pa­ra la de­no­mi­na­ción, en el que to­da­vía hay mu­cho que ha­cer pa­ra dar a co­no­cer los al­ba­ri­ños al con­su­mi­dor.

FO­TO MAR­TI­NA MISER

FO­TO M. MISER

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.