En­tre­vis­ta al al­cal­de, Je­sús Fdez. Por­te­la

O re­xe­dor do Rosal le­va ven­ce­lla­do ao even­to des­da a súa pri­mei­ra edi­ción, can­do era con­ce­llei­ro de Cul­tu­ra, e des­ta­ca o es­for­zo do Con­ce­llo para fes­te­xar es­te 25º aniver­sa­rio

La Voz de Galicia (Arousa) - Especial1 - - Portada - M. V. F.

Oal­cal­de do Rosal, Je­sús Ma­ria Fer­nán­dez Por­te­la, foi tes­te­mu­ña des­de den­tro do na­ce­men­to da Fei­ra do Vi­ño do Rosal e das 24 edi­cións pre­vias á que se ce­le­bra es­tes días. Fa­la dun even­to que nun­ca dei­xa de ir a máis e dos es­for­zos que des­de o Con­ce­llo se fan para que así se­xa.

—Le­va ven­ce­lla­do á festa des­de o co­me­zo. ¿Co­mo lem­bra aque­les ini­cios?

—Co­me­zou sen­do eu con­ce­llei­ro de Cul­tu­ra e di­rec­ta ou in­di­rec­ta­men­te sem­pre es­ti­ven á fron­te da or­ga­ni­za­ción. Co­me­za­mos no pa­vi­llón, cun­ha em­pre­sa pri­va­da, pe­ro o es­pa­zo era re­du­ci­do e o even­to desegui­do foi a máis. Pen­sou­se da­que­la na pra­za do Con­ce­llo e des­de a ter­cei­ra ou cuar­ta edi­ción fai­se alí. Ca­da ano loi­ta­mos por me­llo­rar na me­di­da do po­si­ble o an­te­rior.

—¿Che­ga­ron a pen­sar que o even­to aca­da­ría a di­men­sión ac­tual?

—A idea na­ceu das bo­de­gas e no Con­ce­llo dé­mos­lle for­ma. Que­ria­mos pro­mo­cio­nar o vi­ño do Rosal par­tin­do do re­co­ñe­men­to que xa ti­ña den­tro e fó­ra de Ga­li­cia, pe­ro non, non pen­sa­mos que ía ter se­me­llan­te éxi­to. Es­ta­mos fa­lan­do dun­ha ci­ta de­cla­ra­da de in­tere­se tu­rís­ti­co, que xe­ra un gran­de in­tere­se na so­cie­da­de e que tras­pa­sou fron­tei­ras.

—¿Ca­les fo­ron os prin­ci­pais cam­bios nes­te tem­po?

—Apar­te da ubi­ca­ción, ao prin­ci­pio co­brá­ba­se en­tra­da. De- tec­ta­mos pro­pos­tas e pen­sa­mos que era me­llor fa­ce­la po­pu­lar ven­do o éxi­to que es­ta­ba a ter e que to­do o mun­do pui­de­se asis­tir. Ta­mén ha­bía pou­ca re­pre­sen­ta­ción da res­tau­ra­ción e ago­ra to­da a co­ci­ña ga­le­ga da co­mar­ca con­ta cun­ha am­pla pre­sen­za.

—¿É es­pe­cial fa­lar de 25 edi­cións de fei­ra?

—Moi­tí­si­mo, por su­pos­to. Con ese mo­ti­vo qui­xe­mos fa­cer un es­for­zo maior na ins­ta­la­ción eléc­tri­ca e na ilu­mi­na­ción. Ta­mén am­plia­mos o trasn­por­te e es­te ano te­mos con Baio­na, Tui e A Guar­da para fa­ci­li­tar que a xen­te poi­da vir a dis­fru­tar sen preo­cu­par­se do co­che.

—Re­pi­ten a car­pa que in­tro­du- ci­ron o ano pa­sa­do.

—Si. Non é moi es­té­ti­ca, pe­ro por con­sen­so de­ci­di­mos ot­par por ela por un do­bre mo­ti­vo: en ca­so de chu­via pro­te­xe e ta­mén o fai co sol ao me­dio­día, por­que aín­da que ha­xa som­bri­llas e ár­bo­res, a pra­za é moi so­lea­da e bai­xo a car­pa, con ven­ti­la­ción, es­ta­se có­mo­do para de­gus­tar. Apar­te di­so te­mos me­sas, si­llas, ban­cos, ba­rrís... Es­tá a pra­za atei­ga­da de mo­bi­lia­rio ur­bano para que a xen­te se aco­mo­de e de- gus­te tran­qui­la­men­te tan­to o vi­ño co­ma os pro­du­tos gas­tro­nó­mi­cos.

—E para ame­ni­zar, moi­ta mú­si­ca, un as­pec­to no que es­te ano in­tro­du­ci­ron cam­bios.

—Si, le­va­ba­mos bas­tan­tes anos con cha­ran­gas e a xen­te co­men­ta­ba que por que non pro­ba­ba­mos con ou­tras cou­sas. Así que nes­ta oca­sión con­tra­ta­mos gru­pos de pop e rock que com­bi­na­mos coas ban­das de mú­si­ca tra­di­cio­nal. Des­te xei­to te­mos dous con­cer­tos dia­rios con to­do ti­po de mú­si­ca para to­dos os gus­tos. Ta­mén in­ves­ti­mos na me­llo­ra do son, para que esas ac­tua­cións se poi­dan go­zar des­de os di­fe­ren­tes re­cun­chos da pra­za. Apos­ta­mos por gru­pos da co­mar­ca que ver­sio­nan can­cións co­ñe­ci­das dos gran­des gru­pos das dé­ca­das dos 80 e os 90.

—¿Que máis des­ta­ca des­ta edi­ción?

—Apos­ta­mos po­la xen­te de aquí para o pre­gón e a inau­gu­ra­ción. A pre­goei­ra é Rosa Ruiz, bo­de­guei­ra que le­va par­ti­ci­pan­do en to­das as edi­cións, pri­mei­ro co seu pai, que foi ho­me­na­xea­do o pri­mei­ro ano. E para o ini­cio da festa es­ta­rá o pre­si­den­te do Con­sej Su­pe­rior de De­por­tes, José Ra­món Le­te, que non é ro­sa­lei­ro de na­ce­men­to, pe­ro ten re­si­den­cia aquí e é un máis. Tam­pou­co hai que es­que­cer que te­mos even­tos cul­tu­rais, a tra­di­cio­nal ex­po­si­ción de fi­la­te­lia, un ma­ta­se­llos con­me­mo­ra­ti­vo es­pe­cial, os 10K do Rosal e máis a an­dai­na e a ca­rrei­ra para os ne­nos.

«Ca­da ano loi­ta­mos por me­llo­rar no po­si­ble a edi­ción an­te­rior»

«Can­do na­ceu es­te even­to non pen­sa­mos en se­me­llan­te éxi­to»

FOTO VE­RÓ­NI­CA CRES­PO

Fer­nán­dez Por­te­la foi par­tí­ci­pe da festa du­ran­te ca­da un­ha das 25 edi­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.