Car­me da Sil­va: «Con­ce­bi­mos un pro­gra­ma pa­ra to­dos»

De­fen­so­ra dun pro­gra­ma de ac­ti­vi­da­des pa­ra to­dos os pú­bli­cos, Car­me da Sil­va con­ta co­mo se xes­tio­nan des­de o Con­ce­llo as festas da se­ma­na gran­de de Pontevedra

La Voz de Galicia (Arousa) - Especial1 - - Portada - NE­REA GAR­CÍA

Res­pon­sa­ble de tres das áreas con maior car­ga de tra­ba­llo du­ran­te o ve­rán (Pro­tec­ción Ci­da­dá, Ser­vi­zos e Festas) a con­ce­llei­ra Car­me da Sil­va ase­gu­ra que, ma­lia to­do, go­za do seu tra­ba­llo co­mo un­ha ve­ci­ña máis.

— Tras máis de dúas dé­ca­das co­mo con­ce­llei­ra, bo­ta de me­nos vi­vir as festas co­mo un­ha ve­ci­ña máis?

— Le­vo moi­tos anos no Con­ce­llo pe­ro a ver­da­de é que des­fru­to das festas co­mo cal­que­ra ve­ci­ño ou ve­ci­ña de Pontevedra, ma­lia que dun­ha for­ma di­fe­ren­te. A hos­ta­le­ría, co­mer­cio, ilu­mi­na­ción, son, as em­pre­sas que po­ñen ca­dei­ras, as de pro­duc­ción... hai un mon­tón de xen­te que tra­ba­lla nes­ta épo­ca pa­ra que os de­mais poi­dan des­fru­tar. Esa é un­ha for­ma di­fe­ren­te de vi­vir a fes­ta.

— Hai uns anos sa­lien­tou co­mo un­ha das par­tes que máis lle gus­ta­ban do seu tra­ba­llo era o con­tac­to coa xen­te, man­tén vi­vo a día de ho­xe ese sen­ti­men­to?

— Nun­ha con­ce­lle­ría co­mo a de festas ese é o maior ali­cien­te. Tra­ba­llas con moi­tí­si­ma xen­te di­fe­ren­te. Prac­ti­ca­men­te to­das as ac­ti­vi­da­des que or­ga­ni­za­mos du­ran­te to­do o ano as fa­ce­mos en co­la­bo­ra­ción con dis­tin­tas aso­cia­cións e co­lec­ti­vos da ci­da­de. Con­si­de­ra­mos que é a me­llor ma­nei­ra de fo­men­tar a par­ti­ci­pa­ción e de que as festas fun­cio­nen tan ben. Ves que hai un mon­tón de xen­te que lle de­di­ca o seu tem­po li­bre a tra­ba­llar co­lec­ti­va­men­te po­lo con­xun­to da so­cie­da­de e iso re­sul­ta moi gra­ti­fi­can­te.

— Se ben os máis pe­que­nos son os que adoi­tan vi­vir as festas máis in­ten­sa­men­te, o cer­to é que o pro­gra­ma da Pe­re­gri­na pre­sen­ta un­ha ofer­ta moi in­ter­xe­ra­cio­nal...

— Iso é o mais com­pe­xo pe­ro ta­mén o máis agra­da­ble e di­ver­ti­do. Tra­ba­lla­mos du­ran­te moi­to tem­po pa­ra pre­pa­rar a pro­gra­ma­ción de to­do o ve­rán e sem­pre te­mos pre­sen­te o ob­xec­ti­vo de ofre­cer un­ha pro­gra­ma­ción va­ria­da e plu­ral, cun­ha com­po­ñen­te cul­tu­ral moi for­te pe­ro sem­pre ofre­cen­do ac­ti­vi­da­des de ce­ro aos anos que se­xan. Por arri­ba non po­ñe­mos lí­mi­te.

— Con can­ta an­te­la­ción se co­me­za a or­ga­ni­zar a se­ma­na gran­de de Pontevedra?

—Dun ano pa­ra ou­tro. Un pro­gra­ma con tan­ta in­ten­si­da­de e du­ra­ción hai que tra­ba­lla­lo con moi­ta an­te­la­ción. Os re­cur­sos son li­mi­ta­dos po­lo que or­ga­ni­zar­lo así per­mí­te­nos apro­vei­tar ata o úl­ti­mo cén­ti­mo.

— Des­de o 2012 o or­za­men­to man­ten­se nos 900.000 euros. Que ou­tros as­pec­tos hai que axus­tar pa­ra fa­cer po­si­ble un pro­gra­ma tan am­plo e va­ria­do?

— Ade­mais do equi­po que tra- ba­lla des­de o Con­ce­llo con­ta­mos con moi­tí­si­mas aso­cia­cións e co­lec­ti­vos que par­ti­ci­pan ac­ti­va­men­te, que lle de­di­can ás festas o seu tem­po li­bre (tem­po non re­mu­ne­ra­do) e iso é al­go que te­mos que agra­de­cer­lle sem­pre. Moi­ta xen­te pen­sa que os 900.000 euros son só pa­ra a se­ma­na da Pe­re­gri­na pe­ro son pa­ra to­do o ve­rán!

— Ma­lia to­do, des­de o Con­ce­llo son de­fen­so­res da gra­tui­da­de dos es­pec­tácu­los mu­si­cais, com­pen­sa es­ta de­ci­sión?

— Non en­ten­de­mos as festas co­mo un­ha se­rie de con­cer­tos. Con­ci­bi­mos to­da a pro­gra­ma­ción do ve­rán co­mo ac­ti­vi­da­des nas que to­dos poi­dan par­ti­ci­par in­de­pen­den­te­men­te da súa si­tua­ción eco­nó­mi­ca. Ade­mais, se as or­ga­ni­za­mos coa co­la­bo­ra­ción de aso­cia­cións e co­lec­ti­vos que lle de­di­can o seu tem­po e o seu tra­ba­llo non po­de­mos es­ta­ble­cer des­de o Con­ce­llo un ses­go eco­nó­mi­co, non se­ría xus­to. Can­do son ac­ti­vi­da­des nos es­pa­zos pú­bli­cos te­ñen que ser pa­ra to­do o mun­do.

— Cal é o pa­trón que se­gue a con­ce­lle­ría pa­ra sa­tis­fa­cer a un pú­bli­co tan va­ria­do?

— Non sem­pre acer­ta­mos, non sem­pre po­de­mos con­tar cun abano o su­fi­cien­te­men­te am­plo co­mo pa­ra que to­dos os es­ti­los es­tean cu­ber­tos. Moi­ta da ac­ti­vi­da­de do ve­rán fai­se con­tan­do con gru­pos lo­cais e gru­pos ga­le­gos cos que xa tra­ba­lla­mos du­ran­te to­do o ano. Re­fí­ro­me ao Sur­fing The Le­rez, Iti­ne­ran­ta, 15 Bo­los ou o Fes­ti­val de Jazz. Esa é a par­te que máis nos im­por­ta e a que ten que que­dar me­llor cu­ber­ta. A par­tir de aí es­cái­xa­se a ofer­ta mu­si­cal que hai no mer­ca­do ne­se mo­men­to.

— Cun mes de xu­llo no que as ofi­ci­nas de tu­ris­mo tra­ba­lla­ron sen des­can­so, ca­les son as pre­vi­sións pa­ra es­tas festas?

— A ver­da­de é que o ve­rán es­tá sen­do im­pre­sio­nan­te. Es­ta­mos ven­do moi­ta xen­te en to­das as ac­ti­vi­da­des que se or­ga­ni­za­ron. De con­ti­nuar o ve­rán así a pre­vi­sión é que o imos pa­sar moi ben, vai ha­ber moi­ta xen­te que vai des­fru­tar moi­to. As per­soas ás que non lle gus­ten as mul­ti­tu­des igual non tan­to pe­ro as festas son pa­ra iso, pa­ra que a xen­te se reuna coa fa­mi­lia, cos ami­gos... Es­tar na rúa e pa­sa­lo ben.

— Se­xa co­mo for, a ci­da­de én­che­se de pon­te­ve­dre­ses e vi­si­tan­tes por es­tas da­tas, có­mo ga­ran­tir a súa se­gu­ri­da­de?

«As ac­ti­vi­da­des en es­pa­zos pú­bli­cos te­ñen que ser pa­ra to­dos»

— En ca­da un­ha das ac­ti­vi­da­des que or­ga­ni­za­mos con­ta­mos sem­pre cun equi­po de pro­fe­sio­nais que ca­da ano crea un plan de se­gu­ri­da­de que se ava­lía pos­te­rior­men­te pa­ra lo­ca­li­zar e me­llo­rar os po­si­bles pro­ble­mas.

«De con­ti­nuar o ve­rán así a pre­vi­sión é que o imos pa­sar moi ben»

— Cal é a cla­ve pa­ra dis­fru­tar ao má­xi­mo das festas da Pe­re­gri­na?

— Hai que ter bo animo e es­tar coa xen­te que máis que­res e coa que me­llor te le­vas. Iso xa crea un am­bien­te de ir a pa­sa­lo ben e de di­ver­tir­se. Ade­mais, po­lo xe­ral, os pon­te­ve­dre­ses son moi agra­da­bles e aber­tos. Nin­guén se sin­te de fó­ra en Pontevedra.

FOTO FIR­MA AXEN­CIA

Pie

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.