Vi­vei­ro, máis que praia, cul­tu­ral e ver­de

La Voz de Galicia (Arousa) - Especial1 - - Turismo Na Mariña -

Hai mil e un­ha op­cións pa­ra go­zar Vi­vei­ro e A Ma­ri­ña ó re­ma­te do ve­rán. Vi­vei­ro é moi­to máis que praias es­plén­di­das (pa­ra pa­sear ta­mén nes­tes pri­mei­ros días de ou­tono). Vi­vei­ro é cultura; co­ñe­cer o cas­co his­tó­ri­co, me­die­val e mo­nu­men­tal, xa me­re­ce un­ha vi­si­ta; go­zar da gas­tro­no­mía lo­cal, do seu mar, é un plan per­fec­to pa­ra un­ha fin de se­ma­na ou pa­ra máis días. Vi­vei­ro, e A Ma­ri­ña en xe­ral, é o des­tino per­fec­to pa­ra os aman­tes do sen­dei­ris­mo, en au­xe ago­ra mes­mo. Nes­ta zo­na es­tá a sen­da ver­de que per­co­rre a cos­ta con vis­tas de pri­vi­le­xio so­bre o Can­tá­bri­co. É ca­si obri­ga­do en Vi­vei­ro vi­si­tar o Sou­to da Re­tor­ta, mo­nu­men­to na­tu­ral, ou o mi­ra­doi­ro de San Ro­que, pa­ra en­cher a mi­ra­da coa ría de Vi­vei­ro; o mi­ra­doi­ro da In­sua, ou to­do o pa­seo cos­tei­ro por Abre­la ca­ra ó Vi­ce­do. Ta­pear por Vi­vei­ro lo­go dun des­tes pa­seos é un deses pe­que­nos pra­ce­res que un se po­de dar go­zan­do á bei­ra do mar dun­ha pai­sa­xe pri­vi­le­xia­da e úni­ca.

O cas­co his­tó­ri­co de Vi­vei­ro, un cas­co vi­vo, di­ná­mi­co, de co­mer­cio e hos­ta­le­ría.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.