Cer­vo, pa­ra des­fru­tar to­do o ano

La Voz de Galicia (Arousa) - Especial1 - - Turismo Na Mariña -

Cer­vo é na­tu­re­za e pa­tri­mo­nio. O Con­xun­to His­tó­ri­co-Ar­tís­ti­co de Sar­ga­de­los foi de­cla­ra­do co­mo tal o 18 de agos­to de 1972 e in­clúe os res­tos do com­ple­xo in­dus­trial fun­da­do a fi­nais do sécu­lo XVIII por An­to­nio Rai­mun­do Ibá­ñez, Mar­qués de Sar­ga­de­los, ao le­van­tar un­ha fun­di­ción de fe­rro e a prin­ci­pios do XIX, as fá­bri­cas de lou­za e vi­dro. Ho­xe en día é po­si­ble vi­si­tar os res­tos de va­rios for­nos nas in­me­dia­cións da Ca­sa da Ad­mi­nis­tra­ción e des­fru­tar do Pa­seo dos Na­mo­ra­dos, un­ha das múl­ti­ples rutas de sen­dei­ris­mo que ofre­ce o Con­ce­llo que nos úl­ti­mos anos apos­ta po­la re­po­boa­ción dos seus mon­tes con es­pe­cies au­tóc­to­nas. Ta­mén se re­co­men­da un­ha vi­si­ta á fá­bri­ca de Sar­ga­de­los. Pe­ro Cer­vo ta­mén son as súas praias e ca­las, a maio­ría de­las ur­ba­nas e de area fi­na e bran­ca, no conn­torno de San Ci­brao, a eter­na Pe­nín­su­la da Paz. Con­ce­llo re­ple­to de mo­nu­men­tos e es­ta­tuas en re­co­ñe­ce­men­to de be­ne­fac­to­res ou co­mo tri­bu­to á na­tu­re­za e ás súas xen­tes.

Sar­ga­de­los, pa­sa­do, pre­sen­te e fu­tu­ro de Cer­vo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.