Cru­ces e ca­sas.

La Voz de Galicia (Arousa) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO ÓS­CAR CELA

Pol é te­rra ri­ca en cru­ces e en cru­cei­ros, en­tre os que cóm­pre sa­lien­tar o de Her­mun­de. No con­ce­llo, ade­mais, aín­da se con­ser­van boas mos­tras de ar­qui­tec­tu­ra ci­vil, co­mo a ca­sa de Fon­dón (na fo­to), na pa­rro­quia de Ci­rio. O sen­dei­ris­mo ten pre­sen­za na ru­ta de Ro­meor, con saí­da e che­ga­da en Rio­xoán e cun­ha lon­xi­tu­de de ca­se 20 qui­ló­me­tros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.