«En reali­da­de, te­mos máis dun mes de pro­gra­ma»

La Voz de Galicia (Arousa) - Especial1 - - San Roque 2018 -

— ¿Son as fes­tas o gran es­ca­pa­ra­te de Vi­la­gar­cía?

—A ni­vel tu­rís­ti­co ten un­ha im­por­tan­cia enor­me. Son un gran mo­tor eco­nó­mi­co. Por iso fu­xi­mos da idea de fa­cer un ou dos días de festa gran­de e o que en reali­da­de te­mos é un­ha pro­gra­ma­ción que du­ra máis dun mes. Hou­bo ac­ti­vi­da­des xa en xu­llo e des­pois do des­fi­le de ca­rro­zas, que é o que mar­ca o fi­nal ofi­cial das fes­tas, aín­da nos que­da a Noi­te Mei­ga, o Folk no Alo­bre, a festa do vo­lun­ta­ria­do e o Amei­xa Rock

—¿Se­rán es­tas as súas úl­ti­mas fes­tas?

—Coa no­va Lei de Es­pec­tácu­los e con­tra­ta­cións ago­ra hai que em­pe­zar moi­to an­tes así que as de 2019 vai­me tocar or­ga­ni­za­las ta­mén, se­gu­ro. Ou­tra cou­sa se­rá quen es­tea des­pois á fron­te da con­ce­lle­ría. Iso non o po­do sa­ber.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.