«Non po­de­ría pres­cin­dir da cor negra»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AL LORO - POR DA­VID PIN­TOR

1 ¿Un re­cor­do da túa ne­nez?

Os ca­ba­los e a fei­ra de San Lu­cas de Mon­do­ñe­do.

2 ¿Que é o que che ins­pi­ra?

O ro­má­ni­co e a ar­te po­pu­lar.

3 ¿Cal é pa­ra ti o me­llor ilus­tra­dor da his­to­ria?

Cas­te­lao e Luís Seoa­ne.

4 ¿Tes al­gun­ha ma­nía na túa ru­ti­na de tra­ba­llo?

Dar­lle moi­tas vol­tas.

5 ¿De que cor non po­de­rías pres­cin­dir nas túas ilus­tra­cións?

Da cor negra.

6 ¿Por que a ilus­tra­ción aín­da non é acep­ta­da nos museos de ar­te con­tem­po­rá­nea?

Al­gún día se­rá.

7 ¿Co­mo sa­bes que un­ha ilus­tra­ción es­tá re­ma­ta­da?

Sem­pre que­da al­go.

8 ¿Ese ilus­tra­dor in­xus­ta­men­te ol­vi­da­do?

O gran­de de­bu­xan­te de Ribadeo Su­so Pe­ña.

9 ¿Pi­cas­so ou Ma­tis­se?

Os dous.

10 ¿Un con­se­llo a un ilus­tra­dor que es­tá a em­pe­zar?

Que si­ga tra­ba­llan­do e que nun­ca se des­ani­me.

11 ¿De­fi­ni­ción de ilus­tra­ción?

Al­go que en­ri­que­ce o li­bro.

12 ¿Un lu­gar de Ga­li­cia on­de perderse?

Mon­do­ñe­do.

«A ne­ve». Ilus­tra­ción pa­ra o li­bro «Can­tos de sol a sol», de Xosé Nei­ra Vi­las

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.