Re­gre­sar­mos á agua

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . EN GALEGO - POR DIE­GO AMEIXEIRAS

En tem­po de se­ca, o me­do én­che­se de au­ga. A súa ne­ga­ti­va a com­pa­re­cer, co­ma un desexo que non se cum­pre, ali­men­ta te­mo­res es­que­ci­dos po­la ilu­sión do pro­gre­so. A choi­va es­tá co­llen­do tra­zos de ac­ci­den­te re­si­dual. Coa súa es­ca­se­za des­pun­tan es­pa­zos que non de­be­rían amo­sar­se así, con­for­man­do ex­ten­sións mur­chas e in­quie­tan­tes. Hai pou­cas postais máis apo­ca­líp­ti­cas ca un en­co­ro ba­lei­ro. «A au­ga é/a me­di­da/de to­dos os tem­pos:/as on­das que on­du­lan/o cor­po co­mo te­rreo/sen es­ca­va­ción/e sen no­me», es­cri­be Ta­ma­ra An­drés. Es­ta­mos pre­to de ver­nos na obri­ga de no­mear a súa au­sen­cia con poé­ti­cas an­tes im­pen­sa­bles, e poi­da que de­ba­mos avi­var a súa po­ten­cia sim­bó­li­ca pa­ra non es­que­cer o que real­men­te so­mos.

Os poe­mas de Cor­po de An­tio­chia, que se pre­sen­tan co­mo un­ha via­xe re­ve­la­do­ra, vén­cen­se an­te nós con ou­tra in­vo­ca­ción ao lí­qui­do: «Bus­co nes­ta ci­da­de, co­mo/ en to­das as que ha­bi­tei an­tes/do des­te­rro, un­ha la­goa/que me de­vol­va a sen­sa­ción/de per­ten­za á au­ga». E an­tes es­ta poe­ta de ape­nas vin­te e cin­co anos que é Ta­ma­ra An­drés, xa con ca­tro poe­ma­rios ao lom­bo, de­ci­de le­var­nos por un iti­ne­ra­rio que vai da ex­tin­ción ao re­torno ad­ver­tin­do que non sa­be «re­com­po­ñer ca­mi­ños que non se­xan os da per­da». Te­mos que ir pen­san­do que oco­rre se se­gue tar­dan­do así a au­ga, aín­da sa­ben­do que non é po­si­ble a súa de­rro­ta ab­so­lu­ta. Por­que sem­pre que­da­rá An­tio­quía, o des­cen­so ás pro­fun­di­da­des. Esa tra­ve­sía que re­ma­ta no río im­pe­tuo­so que so­mos, por máis que non cho­va so­bre as no­sas ca­be­zas.

COR­PO DE AN­TIO­CHIA AU­TO­RA TA­MA­RA AN­DRÉS EDITORIAL GA­LA­XIA 84 PÁ­XI­NAS, 11,80 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.