É fe­brei­ro e xa te­mos un dos dis­cos ga­le­gos do ano

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Ha­be­rá máis, se­gu­ro, pe­ro can­do alá por de­cem­bro se re­co­pi­len os me­llo­res dis­cos ga­le­gos do 2018 alí es­ta­rá, non o du­bi­den, o de Oh! Aya­to­llah que ho­xe se es­trea en di­rec­to. Vol­ve a can­ción pro­tes­ta, que así se ti­tu­la, é un arre­ba­ta­dor fes­tín de pop en­fia­do con cos­tu­ras de punk, pre­via­men­te cor­ta­do po­lo in­con­fun­di­ble pa­trón do seu pro­duc­tor, Je­vi Ma­lan­dró­me­da. E pa­ra que a noi­te se­xa com­ple­ta ho­xe es­ta­rán acom­pa­ña­dos por un fei­xe de ban­das ami­gas co­ma Atrás Ti­gre, Ata­que Es­cam­pe, The Ho­mens e Fa­mi­lia Caa­magno.

SAN­TIA­GO. CA­PI­TOL. 7 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.