Por se­gun­da vez no car­go

La Voz de Galicia (A Coruña) - Gastronomia y Vinos - - Especial Vendimia Valdeorras -

Jo­sé Luis Gar­cía Pan­do foi eli­xi­do pre­si­den­te do Con­se­llo Re­gu­la­dor da De­no­mi­na­ción de Ori­xe Val­deo­rras des­pois das pa­sa­das elec­cións. Cos vo­tos da maioría dos mem­bros do pleno re­cu­pe­ra­ba un car­go que xa os­ten­ta­ra entre os anos 2006 e 2015, can­do pre­sen­tou a di­mi­sión ao non con­tar co apoio da maioría dos vo­gais. A si­tua­ción mu­dou en xu­llo e por iso de­ci­diu res­pon­der que si ao ofre­ce­men­to do sec­tor de es­tar á fron­te do mun­do do vi­ño na co­mar­ca de Val­deo­rras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.