ES­CUE­LA DE PA­DRES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

TE­MA DO MES: Uso e abu­so de pan­ta­llas.

ETA­PA: In­fan­cia.

O DA­TO: España é o país da Unión Eu­ro­pea con máis uso de dis­po­si­ti­vos mó­bi­les e on­de os ne­nos em­pe­zan a uti­li­za­lo a ida­des máis tem­pe­rás (Es­tu­do Pro­té­xe­lles).

ALGUNHAS CLA­VES: De­ci­dir can­do, co­mo e en que cir­cuns­tan­cias vái­se­lles a per­mi­tir es­tar ex­pos­tos ás pan­ta­llas.

ERROS QUE EVI­TAR: Uti­li­zar a pan­ta­lla co­mo aia dos fi­llos.

PARA SA­BER MÁIS: «A no­vas tec­no­lo­xías en ne­nos e ado­les­cen­tes. Guía para edu­car sau­da­ble­men­te nun­ha so­cie­da­de di­xi­tal». «Cua­derno Fa­ros», n.º 9. http://goo.gl/Ftb­tE6

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.