Da­tos pa­ra a no­va can­le

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

A idea de am­pliar a can­le me­dian­te a cons­tru­ción dun ter­cei­ro ca­rril, pa­ra en­ga­dir aos dous exis­ten­tes e du­pli­car así a ca­pa­ci­da­de de trán­si­to de mer­can­cías, me­dian­te dous no­vos com­ple­xos de es­clu­sas moi­to máis gran­des que as exis­ten­tes foi lan­za­da po­lo en­tón pre­si­den­te de Pa­na­má Mar­tín To­rri­jos, o 24 de abril do 2006. Ese mes­mo ano con­vo­cou­se un re­fe­ren­do, o 22 de ou­tu­bro, e o po­bo pa­na­me­ño apro­bou a rea­li­za­ción do pro­xec­to co 76,83 % dos vo­tos. As obras co­me­za­ron o 3 de se­tem­bro do 2007. Con­vo­cou­se un con­cur­so in­ter­na­cio­nal que foi ad­xu­di­ca­do en xu­llo do 2009 ao Con­sor­cio Gru­po Uni­dos po­la Can­le, li­de­ra­do por Sacyr Vallehermoso. A cons­tru­ción su­friu un atra­so de dous anos, de­bi­do a va­rias fol­gas la­bo­rais e ao con­fli­to con­trac­tual xur­di­do no ano 2014, can­do o con­sor­cio amea­zou con sus­pen­der as obras e re­ti­rar­se por mor da des­via­ción de cus­tos que se es­ta­ba pro­du­cin­do. A pe­sar das gra­ves di­fi­cul­ta­des, as obras ter­mi­na­ron ofi­cial­men­te on­te, 31 de maio de 2016, des­pois de 8 anos, 8 me­ses e 28 días. O pro­xec­to foi ad­xu­di­ca­do por 3.200 mi­llóns de dó­la­res e o con­sor­cio de cons­tru­to­res re­cla­ma 3.600 mi­llóns máis.

ME­LLO­RAS

Coas no­vas es­clu­sas o nú­me­ro de trán­si­tos dia­rios in­cre­men­ta­ra­se a 40 bar­cos, 12 dos ca­les se­rán do novo ta­ma­ño neo­pa­na­max.

Creou­se un novo gru­po de bar­cos: os neo­pa­na­max son aque­les que su­pe­ran os lí­mi­tes de ca­pa­ci­da­de que ti­ñan an­tes os bu­ques máis gran­des que po­dían pa­sar po­la can­le. Ata ago­ra o ta­ma­ño cha­ma­do pa­na­max re­du­cía­se a por­ta­con­te­do­res cun­ha car­ga má­xi­ma de 4.200. As no­vas es­clu­sas ad­mi­ten bar­cos con ca­pa­ci­da­de pa­ra trans­por­tar ata 14.000, tres ve­ces máis car­ga do que a ac­tual can­le po­de so­por­tar.

A pe­sar do no­ta­ble in­cre­men­to do ta­ma­ño dos bu­ques, o sis­te­ma de en­chi­do da au­ga das no­vas es­clu­sas su­pón un afo­rro do 7 % res­pec­to das an­ti­gas.

O trá­fi­co anual da can­le pa­sa­rá de 300 mi­llóns de to­ne­la­das a 600 mi­llóns. Es­ta du­pli­ca­ción con­se­gui­ra­se non po­la du­pli­ca­ción do nú­me­ro de bar­cos, se­nón por­que pa­sa­rán moi­tos bar­cos co do­bre de car­ga que ago­ra.

Di­so de­rí­va­se que os es­ta­lei­ros co­me­za­rán a cons­truír bar­cos máis gran­des, por­que sig­ni­fi­ca­rá un aba­ra­ta­men­to dos cus­tos de trans­por­te.

Quen máis se be­ne­fi­cia­rán da am­plia­ción se­rán os paí­ses que máis uso es­tán a fa­cer des­ta vía. O maior clien­te na ac­tua­li­da­de son os Es­ta­dos Uni­dos e o se­gun­do é Chi­na .

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.