1. O MAR SUBIU OI­TO ME­TROS A ÚL­TI­MA VEZ QUE O PLA­NE­TA TI­VO A TEM­PE­RA­TU­RA AC­TUAL

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

(La Voz, 19/5/201) O ni­vel al­can­za­ría­se se se fun­di­sen os xeos de Gren­lan­dia e se de­rre­te­se. Os cien­tí­fi­cos le­van anos in­da­gan­do que re­per­cu­sións te­rá o cam­bio cli­má­ti­co pa­ra os mi­llóns de per­soas que vi­ven na cos­ta en to­do o mun­do, un­ha pre­gun­ta cu­xa res­pos­ta po­de es­tar no pa­sa­do: a úl­ti­ma vez que a Te­rra ti­vo a tem­pe­ra­tu­ra ac­tual o mar subiu uns oi­to me­tros.

O Ser­vi­zo Xeo­ló­xi­co de Es­ta­dos Uni­dos es­tá a so­li­ci­tar da­tos sobre fó­si­les ma­ri­ños de to­do o mun­do pa­ra co­ñe­cer que po­de pa­sar se o que­ce­men­to glo­bal de­rre­te as ma­sas de xeo que ho­xe co­bren a An­tár­ti­da e Gren­lan­dia, nun es­tu­do in­ter­na­cio­nal no que só par­ti­ci­pa un cien­tí­fi­co eu­ro­peo: o pro­fe­sor de Bio­lo­xía da Uni­ver­si­da­de de Las Pal­mas de Gran Ca­na­ria Joa­quín Me­co.

No ca­so de Es­pa­ña, o Ser­vi­zo Xeo­ló­xi­co es­ta­dou­ni­den­se fi­xou­se en Ca­na­rias por­que en dúas illas (Gran Ca­na­ria e Fuer­te­ven­tu­ra) hai ca­pas con fó­si­les que acre­di­tan os dous úl­ti­mos mo­men­tos de maior subida dos océa­nos en­tre gla­cia­ción e gla­cia­ción: hai 481.000 e 130.000 anos, res­pec­ti­va­men­te. AC­TI­VI­DA­DES

Te­mos 5 pa­la­bras pa­ra fa­cer in­ves­ti­ga­ción sobre elas e sa­ber que sig­ni­fi­can: xeos, des­xeo, cam­bio cli­má­ti­co, fó­si­les ma­ri­ños, gla­cia­ción. E 4 zo­nas que te­ñen que ver coa no­ti­cia: Groen­lan­dia, An­tár­ti­da, Gran Ca­na­ria, Fuen­te­ven­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.