Cin­co cri­te­rios pa­ra es­co­ller ben

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIEN­TA­CIÓN EDU­CA­TI­VA -

1 Que se­xa un de­ta­lle de ver­da­de, é di­cir, sen va­lor eco­nó­mi­co.

2

Que te­ña va­lor sen­ti­men­tal, que se­xa emo­ti­vo.

3

Que par­ti­ci­pen os ne­nos na súa ela­bo­ra­ción (un pe­queno ví­deo, un­ha ca­mi­se­ta cos seus no­mes, un­ha fo­to­gra­fía de gru­po...).

4

Que sir­va pa­ra edu­car en va­lo­res e trans­mi­ta men­sa­xes do ti­po «O tra­ba­llo dos pro­fe­so­res é moi im­por­tan­te e por iso agra­de­cé­mos­llo con es­ta mos­tra de ca­ri­ño».

5

Que non se fa­ga de for­ma obri­ga­da ano tras ano nin por cos­tu­me: me­llor ao aca­bar a eta­pa de in­fan­til, ao aca­bar o ci­clo ou can­do o ti­tor vaia cam­biar... E só si a maio­ría es­tá de acor­do en fa­ce­lo.

E en to­do ca­so, hai que ter pre­sen­te que o me­llor aga­sa­llo pa­ra cal­que­ra do­cen­te é con­tar coa co­la­bo­ra­ción e o apoio das fa­mi­lias ao lon­go de to­do o cur­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.