Ade­la Ote­ro Vázquez. IES Ramón Ma­ría Aller Ulloa (La­lín, Pon­te­ve­dra) Pro­fe­so­ra: Al­mu­de­na Mos­que­ra Fer­nán­dez

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CONCURSO DE FOTOGRAFÍA -

A pe­dra co­mo a al­ma, re­sis­ten­te, per­du­ran­do no tem­po pero su­frin­do o des­gas­te da au­ga, das bá­goas de tris­tu­ra e de ale­gría, das pe­nas, das per­das... As pe­dras tes­te­mu­ñan o pa­sar dos ho­mes e das mu­lle­res, dos ne­nos e das ne­nas, a evo­lu­ción de to­dos os se­res hu­ma­nos, on­de a au­ga dei­xa a súa pe­ga­da e fai­nos lem­brar o pa­so dos días, dos me­ses, dos anos. As go­tas, xa des­pe­ga­das do fío de au­ga que es­co­rre­ga po­la pe­dra co­mo as bá­goas se des­pe­gan da al­ma e co­rren po­las mei­xe­las can­do per­de­mos a quen ama­mos ou can­do a le­di­cia che­ga ás no­sas vi­das. A au­ga, tan pu­ra, fres­ca, li­bre e na­tu­ral co­mo o ceo e co­mo os campos mo­lla­dos nos días gri­ses. A au­ga que nos dá ale­gría e tris­tu­ra, que nos dá fres­cu­ra, que nos dá cor... que nos dá a vi­da. Un­ha vez máis, Ro­sa­lía:

No ceo, azul cra­rí­si­mo; no chan, ver­dor in­ten­so; no fon­do da al­ma mi­ña, to­do som­brí­so e ne­gro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.