Se­te alum­nas de Rois ga­ñan un premio de ví­deos en Pa­rís

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS ESCOLARES -

Se­te alum­nas. Nin un­ha máis nin un­ha me­nos. To­das es­tu­dan 3.º da ESO no Cen­tro Pú­bli­co Plu­ri­lin­güe In­te­gra­do de Os Di­ces. Is­to é te­rri­to­rio co­ru­ñés de Rois, e aí tra­ba­lla Cé­li­ne Ben­mes­saoud, profesora de Fran­cés. E as se­te ra­pa­zas che­ga­ron hai uns días de Pa­rís, on­de re­co­lle­ron o se­gun­do premio nun cer­ta­me in­ter­na­cio­nal de ví­deos... en lin­gua fran­ce­sa. E non foi doa­do, por­que ha­bía 852 pro­xec­tos asi­na­dos por 44.112 par­ti­ci­pan­tes, coor­di­na­dos á súa vez por 4.136 pro­fe­so­res. ¿E de que tra­ta ese ví­deo ga­ña­dor? Pois da pai­xón po­la api­cul­tu­ra dun dos seus ve­ci­ños.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.