«Obrí­ga­che a es­tar crean­do sem­pre e que­das sen tem­po»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA -

Joa­quín Mar­tí­nez Sil­va o Kin, co­mo lo co­no­ce to­do el mun­do, se au­to­de­no­mi­na «un ra­paz de al­dea, co­mo o de Nei­ra Vi­las». Des­de la pa­rro­quia de Bria­llos, en el con­ce­llo pon­te­ve­drés de Por­tas, ha lo­gra­do que sus pro­yec­tos cru­cen el Atlán­ti­co. El se­cre­to es que su ini­cia­ti­va em­pre­sa­rial, Esmerarte (una de las dos pro­mo­to­ras que or­ga­ni­zan el fes­ti­val O Son do Ca­mi­ño), don­de tra­ba­jan 17 per­so­nas, na­ce del amor a la mú­si­ca y a la tie­rra. El tra­ba­jar en al­go que le gus­ta y en un sec­tor co­mo el de la in­dus­tria cul­tu­ral «da­che ese fío de mo­ti­va­ción que che obri­ga a es­tar crean­do sem­pre e bus­can­do pro­xec­tos no­vos. Ao fi­nal déi­xa­te sen tem­po».

Kin ha­ce un re­la­to muy re­su­mi­do de có­mo ha lle­ga­do has­ta ahí: «Com­pa­xi­na­ba os es­tu­dos con dis­tin­tos tra­ba­llos. Le­vei a xes­tión du­ran­te va­rios ve­ráns dun pub que se cha­ma­ba He­dra, en San­xen­xo, es­tu­dei Re­la­cións La­bo­rais en Vi­go, fi­xen va­rios más­te­res re­la­cio­na­dos co mun­do la­bo­ral, prác­ti­cas no xul­ga­do, fun xor­na­lis­ta, ata fun fun­cio­na­rio do Ser­vi­zo Ga­le­go de Em­pre­go du­ran­te tres anos... Pe­ro gus­tá­ba­me moi­to a mú­si­ca», re­cuer­da.

Y fue en 1996, en un Fes­ti­mad en Ma­drid, cuan­do em­pe­zó a cam­biar to­do. «Aquel fes­ti­val es­per­tou al­go en min. Abri­ra un pub en Cal­das, o Ra­ño­las, a on­de vi­ñan to­car gru­pos ga­le­gos e al­gún de Ma­drid. Ta­mén un­ha ten­da de dis­cos en Pon­te­ve­dra. Ti­ña­mos en Cal­das un­ha aso­cia­ción de pubs e pen­sei que ha­bía que fa­cer al­go co­mo o de Ma­drid. No 1998 na­ceu o pri­mei­ro fes­ti­val Cul­tu­ra Quen­te. Esa par­te em­pe­za­ba a le­var­me cada vez máis tem­po», apun­ta. Por eso en el 2001 pa­sa pá­gi­na y de­ja el mun­do del fun­cio­na­ria­do. No lle­ga­rían dos pá­gi­nas pa­ra con­tar to­do lo que ha he­cho des­de en­ton­ces. Des­de La Fá­bri­ca de Cho­co­la­te, pro­yec­to que mon­ta en el 2001, el mis­mo año en el que co­no­ce a Xoel, has­ta su en­cuen­tro en el 2006 con Ve­tus­ta Mor­la (es ma­na­ger de am­bos) o el lan­za­mien­to de un pro­yec­to que ha­bía idea­do y bau­ti­za­do co­mo Esmerarte pa­ra un más­ter, pe­ro que aho­ra ha lo­gra­do or­ga­ni­zar even­tos co­mo O Son de Ca­mi­ño, que lo que bus­can es po­ner a Ga­li­cia en el ma­pa pa­ra el Xa­co­beo 2021, o la pro­gra­ma­ción de la Fe­ria del Li­bro de Gua­da­la­ja­ra.

| VÍ­TOR MEJUTO

Kin dis­fru­ta tra­ba­jan­do en un sec­tor con un gran po­ten­cial pa­ra la eco­no­mía gallega.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.