Un brin­de po­las Le­tras Día

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - DEVINOS -

es­pe­cial, bo­te­lla es­pe­cial. Hai da­tas que é pre­ci­so celebrar. Que hai que des­ta­car por en­ri­ba dou­tras no ca­len­da­rio. E Mar­tín Có­dax, que aca­ba de re­ci­bir o pre­mio da Aso­cia­ción de Pe­rio­dis­tas y Es­cri­to­res del Vino po­lo seu la­bor no mun­do da cul­tu­ra, es­co­lleu o Día das Le­tras pa­ra dar­lle un cam­bio á súa eti­que­ta. Ma­ría Vic­to­ria Mo­reno, Lois Pe­rei­ro, Ro­sa­lía de Cas­tro, Cun­quei­ro e Cas­te­lao son os pro­ta­go­nis­tas da no­va ima­xe que ofre­ce o seu al­ba­ri­ño, nun­ha ilus­tra­ción obra da ar­tis­ta Al­ba Ca­sa­no­va. A edi­ción é li­mi­ta­da e ofre­ce a es­cu­sa per­fec­ta pa­ra acom­pa­ñar os fes­te­xos do Día das Le­tras cun dos no­sos me­llo­res vi­ños e brin­dar na hon­ra de que­nes fi­xe­ron gran­de o no­so idio­ma.

Mar­tín Có­dax ten moi cla­ro que o vi­ño é moi­to máis do que se ato­pa den­tro dun­ha bo­te­lla. O al­ba­ri­ño son ex­pe­rien­cias, mo­men­tos com­par­ti­dos e cul­tu­ra. Por al­go le­va o no­me dun gran tro­ba­dor ga­le­go, un dos pio­nei­ros en axu­dar á con­so­li­da­ción do idio­ma ga­le­go. Ago­ra, a ade­ga que­re dar un pa­so máis e, por tem­po li­mi­ta­do, que­re ren­der tri­bu­to «ao con­xun­to de es­cri­to­res que fi­xe­ron do ga­le­go o seu es­tan­dar­te, re­pre­sen­tan­do a al­gúns dos má­xi­mos crea­do­res li­te­ra­rios na no­sa lin­gua», ex­pli­can na ade­ga. Pa­ra con­se­gui­lo, o seu vi­ño es­tre­la, o al­ba­ri­ño, «fai un­ha pa­ra­di­ña e dei­xa a súa ima­xe ha­bi­tual du­ran­te un­has se­ma­nas, per­mi­tín­do­lle a Ro­sa­lía, a Cas­te­lao, a Cun­quei­ro ou a Lois Pe­rei­ro, se­ren os pro­ta­go­nis­tas da súa eti­que­ta», afir­man. A edi­ción es­pe­cial sai­rá ao mer­ca­do a pró­xi­ma se­ma­na, can­do se fes­te­xa o Día das Le­tras Ga­le­gas, e es­ta­rá ta­mén dis­po­ñi­ble a tra­vés da súa pá­xi­na web. A eti­que­ta é obra da ar­tis­ta vi­gue­sa Al­ba Ca­sa­no­va. A súa obra abran­gue di­fe­ren­tes dis­ci­pli­nas, aín­da que se desen­vol­ve prin­ci­pal­men­te arre­dor do co­lla­ge e da ilus­tra­ción. «Ago­ra é o mo­men­to de que os aman­tes do vi­ño, imi­tan­do os per­so­na­xes da eti­que­ta, fa­gan un­ha pa­ra­di­ña e go­cen des­ta edi­ción es­pe­cial do al­ba­ri­ño Mar­tín Có­dax», acon­se­llan na ade­ga. Así, cun­ha co­pa de vi­ño na man, se­rá sen dú­bi­da máis doa­do lem­brar a na­rra­ti­va e o en­saio de Ma­ría Vic­to­ra Mo­reno, sa­bo­rear a lin­gua fe­mi­nis­ta de Ro­sa­lía de Cas­tro, ler de novo os es­plén­di­dos e pro­vo­ca­do­res poe­mas de Lois Pe­rei­ro, es­coi­tar o re­xis­tro com­ba­ti­vo e hu­mo­rís­ti­co de Cas­te­lao ou dei­xar­se le­var po­lo rea­lis­mo má­xi­co de Cun­quei­ro. Fa­cer un­ha pa­ra­di­ña no ca­mi­ño pa­ra «re­en­con­trar­se, co­ñe­cer­se ou sim­ple­men­te, pa­ra to­mar fol­gos. Un re­pou­so pa­ra pen­sar amo­do ou pa­ra pen­sar fer­mo­so, pa­ra fa­lar de amor, dos ve­ci­ños, dun ver­so, de co­mo lle vai a vi­da á no­sa lin­gua ou das mil pri­ma­ve­ras máis», re­la­tan na ade­ga. Non es­ta­rá de máis. De­di­car o día das Le­tras Ga­le­gas a co­ñe­cer un pou­co máis as per­soas que fi­xe­ron gran­de o ga­le­go e os que fan gran­de a no­sa te­rra cos seus pro­du­tos. Non po­de ha­ber me­llor ma­ri­da­xe pa­ra pa­sar un bo día que un li­bro e un­ha co­pa de vi­ño. Por Mar­tín Có­dax, por Ma­ría Vic­to­ria Mo­reno e po­lo Día das Le­tras Ga­le­gas!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.