“Xun­tá­mo­nos to­das as fa­mi­lias do lu­gar”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - DEGENTE -

FO­TO: ANA GARCÍA de Ber­gan­ti­ños a la que se le que­da cor­ta la can­ción. A ellos les die­ron las diez y las once y las do­ce y la una y las dos y las tres... y las cua­tro y las cin­co de la ma­ña­na, con mú­si­ca de acor­deón.

La ci­ta que na­ció con la ben­di­ción de San Xoán, coa sar­di­ña mo­llan­do o pan, qui­so ex­ten­der su buen ro­llo y ale­gría a otras fe­chas. «Ao aca­bar a co­llei­ta das pa­ta­cas e a se­men­tei­ra do mi­llo, fi­xe­mos ou­tras máis», di­ce Es­te­vo. To­das en ve­rano, «por­que can­do em­pe­za o in­verno non se po­de, que vai frío... e na Fon­te­fría ima­xí­na­te, co no­me que ten», apun­ta. y me­dia o una, lle­ga­ron los pos­tres «con­sis­ten­tes», «moi­to e va­ria­do», el ca­fé y la guin­da de la ve­la­da.

«Pa­ra min, o me­llor des­tas xun­tan­zas é es­tar to­das as fa­mi­lias xun­tas un anaco. Vas moi­to por aí e non ves que ha­xa moi­tos lu­ga­res nos que se xun­ten os veciños pa­ra go­zar así de es­tar xun­tos», va­lo­ra Es­te­vo. El chu­rras­co, ad­mi­te, es so­lo una dis­cul­pa «pa­ra es­tar, ver­se, fa­lar, con­tar con­tos e pa­sar un ve­la­da to­dos xun­tos e que nos dean as ca­tro e me­dia da ma­ñá, que eu foi a ho­ra á que mar­chei...». «Ás ve­ces so­mos moi cohi­bi­dos, pa­re­ce que nos dá máis ver­gon­za cos no­sos, po­ñer­nos a can­tar can­do es­ta­mos dian­te dun ve­ci­ño, dun fi­llo ou dun pai», con­si­de­ra el por­ta­voz pa­ra YES de es­ta xun­tan­za ber­gan­ti­ñá que tie­ne fans.

Hay ya una fa­mi­lia que se apun­tó pa­ra la pró­xi­ma, y un lu­gar ve­cino a dos ki­ló­me­tros que to­ma re­cor­tes y qui­zá ins­ti­tu­ya pron­to su pro­pia xun­tan­za fa­mi­liar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.