El párroco Alfonso Me­ra ex­pli­ca la Ru­ta de Au­ga e Sol con la que in­ten­ta in­cen­ti­var el tu­ris­mo

Alfonso Me­ra Párroco mu­ra­dán É o im­pul­sor da Ru­ta de Au­ga e Sal, un­ha ini­cia­ti­va que bus­ca atraer vi­si­tan­tes

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - PORTADA - M. X. BLAN­CO

Des­de hai uns anos, Mu­ros con­ta cun­ha ini­cia­ti­va de ca­rác­ter tu­rís­ti­co de­no­mi­na­da Ru­ta de Au­ga e Sal, un pro­xec­to que per­se­gue a pro­mo­ción do mu­ni­ci­pio me­dian­te a di­vul­ga­ción do pa­tri­mo­nio e dun­ha his­to­ria na que a pes­ca xo­ga un pa­pel fun­da­men­tal. De­trás des­te am­bi­cio­so plan hai un gru­po in­te­gra­do por me­dia du­cia de ve­ci­ños e li­de­ra­do por Alfonso Me­ra, un cu­ra na­mo­ra­do da te­rra na que se es­ta­ble­ceu pa­ra desen­vol­ver a súa pro­fe­sión e con­ven­ci­do de que aqui­lo que se pre­di­ca hai que tra­tar de apli­ca­lo ao día a día na me­di­da do po­si­ble.

Alfonso Me­ra che­gou hai ca­se un­ha dé­ca­da á vi­la de Mu­ros, pro­ce­den­te dun po­bo de Ve­dra. Co­ñe­cía a lo­ca­li­da­de co­mo cal­que­ra ou­tro vi­si­tan­te es­po­rá­di­co, pe­ro non tar­dou en ser cons­cien­te da súa ri­que­za: «Can­do me ins­ta­lei aquí vin o im­pre­sio­nan­te e fer­mo­so que era es­te po­bo e ta­mén me de­ca­tei de que ha­bía moi­tos re­cur­sos que es­ta­ban sen ex­plo­tar. Fun cons­cien­te de que ha­bía un­ha gran ne­ce­si­da­de de re­cu­pe­rar o pa­tri­mo­nio e de po­ten­cia­lo; ha­bía que tra­tar de atraer aos fo­ras­tei­ros, pe­ro ta­mén de con­se­guir que a xen­te da zo­na va­lo­ra­ra to­do o que ti­ña ao seu re­dor».

Lon­xe de con­for­mar­se con trans­mi­tir­lle es­ta idea aos seus fre­gue­ses, o párroco em­pe­zou a tra­ba­llar, «con hu­mil­da­de e moi­tas di­fi­cul­ta­des», en Au­ga e Sal, un­ha idea da que co­me­zou a fa­lar­se en Mu­ros alá po­lo 2009, pe­ro que non veu a luz ata hai ca­tro anos. O ei­xo des­te pro­xec­to son as tres salas de ex­po­si­cións que se crea­ron na co­le­xia­ta e que lle amo­san ao pú­bli­co ele­men­tos tan­to re­li­xio­sos co­mo his­tó­ri­cos, to­dos eles vin­cu­la­dos ao ca­rác­ter ma­ri­ñei­ro da lo­ca­li­da­de. A maio­res, na an­ti­ga igre­xa mu­ra­dá, a que es­tá xun­to ao ce­mi­te­rio que foi clau­su­ra­do, abriu­se un cen­tro de in­ter­pre­ta­ción, on­de se fai un per­co­rri­do po­lo pa­sa­do do mu­ni­ci­pio, co­nec­tán­doo coa ac­tua­li­da­de.

Os pun­tos for­tes

Son va­rios os ele­men­tos que es­tán cha­man­do a aten­ción dos vi­si­tan­tes. Alfonso Me­ra des­ta­ca un­ha pi­la de au­ga ben­di­ta que ten un­ha ser­pe no seu in­te­rior: «Hai xen­te que ven pa­ra ver es­ta pe­za, por­que xa es­coi­tou fa­lar de­la. Trá­ta­se dun­ha obra úni­ca no mun­do». Os tu­ris­tas ta­mén de­man­dan su­bir á to­rre da co­le­xia­ta pa­ra ob­ter un­ha com­ple­ta panorámica da vi­la e ver a ima­xe tri­pla de San­ta Ana. O párroco ex­pli­ca que ta­mén gus­ta un se­lo que se creou no mar­co des­te pro­xec­to: «Son pei­xes en­tre­la­za­dos, for­man­do un­ha es­tre­la. O ob­xec­ti­vo é afon­dar na vin­cu­la­ción en­tre a re­li­xión e o mar».

Co pa­so do tem­po e co la­bor de pro­mo­ción fei­to, tan­to en In­ter­net co­mo coa edi­ción de díp­ti­cos, con­se­guiu­se que Au­ga e Sal se­xa ho­xe en día un­ha ini­cia­ti­va co­ñe­ci­da; pe­ro Alfonso Me­ra es­tá con­ven­ci­do de que o ca­mi­ño a per­co­rrer é lon­go: «Hai que ter en con­ta que es­ta idea es­tá fei­ta a par­tir de ce­ro, po­lo que ten que se­guir me­dran­do. Hai un pro­ble­ma fun­da­men­tal, que é o de ca­rác­ter eco­nó­mi­co. Ao lon­go do ve­rán hou­bo ca­tro per­soas tra­ba­llan­do pa­ra que os vi­si­tan­tes ti­ve­ran oca­sión de ac­ce­der ás salas de ex­po­si­cións e ta­mén de fa­cer ru­tas guia­das, pe­ro lo­xi­ca­men­te es­ta ini­cia­ti­va non xe­ra fon­dos su­fi­cien­tes pa­ra man­ter os mu­seos aber­tos ao lon­go de to­do o ano». Aín­da así, se­rá po­si­ble se­guir mer­gu­llán­do­se na his­to­ria sal­ga­da de Mu­ros con­cer­tan­do un­ha ci­ta.

O cu­ra amó­sa­se dis­pos­to a se­guir tra­ba­llan­do pa­ra que os seus desexos ex­pre­sa­dos en ver­bas non se que­den só en­tre as frías pa­re­des da igre­xa: «Can­do pre­di­co fa­lo da ne­ce­si­da­de de axu­dar, de es­tar ao la­do da xen­te, de crear em­pre­go... Des­de a pa­rro­quia cre­mos que se de­be fa­lar des­tas e dou­tras cou­sas, pe­ro que ta­mén é po­si­ble im­pli­car­nos ne­las. Se o que fa­ce­mos ser­ve pa­ra que a xen­te ve­ña a Mu­ros e co­ma ou con­su­ma aquí, xe­ran­do ri­que­za, xa nos da­re­mos por sa­tis­fei­tos». Iso si, can­do so­ña con Au­ga e Sal ve un­ha ini­cia­ti­va de gran en­ver­ga­du­ra, co­ñe­ci­da máis alá das fron­tei­ras co­mar­cais: «Gus­ta­ría­me que es­te pro­xec­to che­ga­ra a ser gran­de, que non fo­ra un­ha idea do cu­ra, se­nón que fo­ra de tó­do­los mu­ra­dáns e que axu­da­ra a di­na­mi­zar o tu­ris­mo na zo­na e ta­mén a es­ten­der la­zos de unión no po­bo. Crear postos de tra­ba­llo e con­tar cun­ha re­de de vo­lun­ta­ria­do son ou­tros ob­xec­ti­vos que, aín­da que di­fí­ci­les de con­se­guir, es­tán ta­mén na no­sa men­te».

SANDE

O sa­cer­do­te apos­ta por ex­plo­tar o pa­tri­mo­nio e a vin­cu­la­ción da lo­ca­li­da­de co mar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.