Thais Ru­di­ño de­rro­chó ca­ri­ño y emo­ción en su es­treno co­mo pre­go­ne­ra

La can­tan­te de Ames re­cor­dó có­mo fue­ron sus pri­me­ras vi­si­tas a A Po­bra, y por qué se que­dó «atra­pa­da» de la lo­ca­li­dad

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA - A. LO­REN­ZO

Thais Ru­di­ño es­tá acos­tum­bra­da a su­bir­se a un es­ce­na­rio y can­tar an­te de­ce­nas de per­so­nas o a ac­tuar en un pro­gra­ma de te­le­vi­sión con mi­llo­nes de es­pec­ta­do­res [fue fi­na­lis­ta del pro­gra­ma La Voz], pe­ro ofre­cer su pri­mer pre­gón, y más en A Po­bra, le su­pu­so un reto muy di­fí­cil. «Es­tou ner­vio­sí­si­ma», con­fe­sa­ba ayer po­co an­tes de sa­lir al bal­cón de la ca­sa con­sis­to­rial po­bren­se pa­ra dar el pis­to­le­ta­zo de sa­li­da a las fies­tas del Na­za­reno. Acom­pa­ña­da por el al­cal­de, Xo­sé Lois Pi­ñei­ro, la ar­tis­ta de Ames fue ex­pli­can­do có­mo re­dac­tó su pre­gón, «por­que é a pri­mei­ra vez que me ve­xo nun­ha si­tua­ción así, non sei moi ben co­mo vai is­to. Es­ti­ven bus­can­do en In­ter­net, e co­mo non ato­pei na­da que me acla­ra­ra as ideas, pois fun pre­gun­tán­do­lle á xen­te», ex­pli­có, al mis­mo tiem­po que apun­tó que al pri­me­ro al que le pi­dió con­se­jo fue al pro­pio re­gi­dor po­bren­se. «Me que­dei me­nos per­di­da, pe­ro aín­da máis ata­ca­da dos ner­vios».

Su si­guien­te pa­so fue acu­dir a su pa­re­ja, ami­gos y fa­mi­lia­res, pe­ro tam­po­co con­si­guió que le ayu­da­ran mu­cho, así que de­ci­dió re­vi­vir có­mo fue­ron sus pri­me­ros con­tac­tos con la lo­ca­li­dad. «Xa de pe­que­na ti­ña boas lem­bran­zas de aquí, e de adul­ta, con al­go máis de sen­ti­di­ño, pois máis ca­ri­ño lle to­mei a es­tas te­rras. Fo­ron cre­cen­do as ami­za­des, fo­ron xur­din­do pro­xec­tos mu­si­cais,... De fei­to, o meu pri­mei­ro lo­cal de en­saio se­rio es­ti­vo aquí. E fai ca­tro anos ta­mén xur­diu o amor nes­ta te­rra. Xa que­dei com­ple­ta­men­te atra­pa­da aquí».

Apo­yo a la cul­tu­ra

Thais Ru­di­ño con­fe­só que des­de la pri­me­ra vez que ac­tuó en A Po­bra «re­ci­bín moi­tí­si­mo ca­ri­ño, moi­tí­si­mo apoio no meu tra­ba­llo mu­si­cal. In­clu­so an­tes de saír na te­le, que non ve­xa­des a de xen­te que se qui­xo atri­buír mé­ri­tos. A ver­da­de é que te­mos a sor­te de que hai moi­to apoio á cul­tu­ra, á mú­si­ca». Re­co­no­ció que nun­ca se ol­vi­da de los que le ten­die­ron una mano en el mu­ni­ci­pio, y pre­su­me de ello cuan­do es­tá fue­ra de Ga­li­cia, «di­so, e da co­mi­da ta­mén, por­que qué ben se co­me!».

Por úl­ti­mo qui­so dar las gra­cias por ha­ber si­do ele­gi­da pa­ra dar el pre­gón del Na­za­reno de ese año, «por­que non po­do ex­pre­sar máis que hon­ra, or­gu­llo, agra­de­ce­men­to e boas pa­la­bras pa­ra es­ta te­rra, e pre­ten­do co­rres­pon­der con to­do o meu aga­ri­mo, ener­xía, voz, mú­si­ca... E nun­ca de­frau­dar­vos». Y así lo hi­zo, ya que tras sa­lir del Ayun­ta­mien­to, la ar­tis­ta se subió al es­ce­na­rio de la pra­za do Emi­gran­te pa­ra ofre­cer un con­cier­to con su gru­po Eléc­tri­ca y ha­cer lo que más le gus­ta: can­tar.

MAR­COS CREO

Ru­di­ño le­yó el pre­gón des­de el bal­cón del Ayun­ta­mien­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.