San­to Er­nes­to, o Che

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

san­ti­da­de pó­de­se che­gar por dous ca­mi­ños: o da gra­ti­fi­ca­ción por fa­cer al­go ren­di­ble pa­ra a Igre­xa (san­ta Il­dua­ra cons­truíu con­ven­tos e pa­riu a san Ro­sen­do) ou por de­vo­ción po­pu­lar (Xoa­na de Ar­co in­clu­so foi quei­ma­da po­los in­qui­si­do­res an­tes de ser re­co­ñe­ci­da san­ta). Ho­xe trae­mos o exem­plo de san­to Er­nes­to (o Che), san­to en Bo­li­via, li­be­ra­dor en Cu­ba e gue­rri­llei­ro pa­ra o mun­do, a quen no lu­gar en que foi asa­si­na­do hai co­ren­ta anos se lle er­guen al­ta­res e ata se fi­xo un­ha ro­ta de pe­re­gri­na­ción a on­de mo­rreu, on­de os pai­sa­nos o con­ver­te­ron nun­ha «for­za que pro­te­xe e pre­vé», a quen lle re­zan cris­tia­men­te pe­din­do a súa in­ter­ven­ción. E ase­gu­ran que in­ter­vén.

O Che cum­pre con to­dos os re­qui­si­tos dun san­to po­pu­lar, loi­ta­dor po­la súa cau­sa, ex­pan­sión da mes­ma a tra­vés do mun­do, pre­di­ca­ción en­tre as cla­ses máis ne­ce­si­ta­das pro­me­ten­do un fu­tu­ro me­llor e, fi­nal­men­te, un­ha mor­te in­xus­ta, sen xuí­zo pre­vio, a pe­sar de ter­se ren­di­do, pa­ra non dei­xa­lo fa­lar e ex­po­ñer a súa ver­da­de dian­te de nin­gún tri­bu­nal. Un­ha per­soa así só ti­ña que di­cir que to­do o fa­cía se­guin­do as en­si­nan­zas do Evan­xeo pa­ra que a mes­ma Igre­xa o ca­no­ni­za­se, pe­ro é que o Che, non era moi par­ti­da­rio das xe­rar­quías, nin de hi­po­cri­sías, nin de mi­la­gres po­la ca­ra bo­ni­ta, por iso mar­chou da illa ó con­ti­nen­te coa súa men­sa­xe de li­be­ra­ción, sen máis sím­bo­lo ca un­ha es­tre­la. El non pro­me­tía un reino nos ceos, se­nón o be­nes­tar na te­rra; e a ver­da­de é que a súa pa­la­bra ca­lou na xen­te e man­ten­se xe­ra­ción tras xe­ra­ción, tan­to así que o seu san­tua­rio en Bo­li­via es­tá pre­si­di­do por un­ha fra­se tan atea co­mo chea de fe: «Nin­guén mo­rre men­tres

ILUSTRACIÓN MATALOBOS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.