«A to­xi­na es­ta­ba por de­bai­xo do mí­ni­mo nas úl­ti­mas aná­li­ses que se fi­xe­ron na ría»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA - S. G.

Opa­trón maior de Noia, San­tia­go Cruz, re­co­ñe­ce que na con­fra­ría tó­do­los pro­fe­sio­nais es­pe­ran con an­sia o arran­que da cam­pa­ña. Po­lo mo­men­to, se­guen du­bi­ta­ti­vos po­los pre­zos que po­de­rá al­can­zar o ber­be­re­cho no mer­ca­do, aín­da que gar­dan es­pe­ran­zas de po­der me­llo­rar os nú­me­ros que se re­xis­tra­ron o pa­sa­do ano.

—Des­pois de to­do es­te tem­po es­pe­ran­do, ¿que ex­pec­ta­ti­vas te­ñen en es­ta oca­sión?

—Po­las pro­bas que se fi­xe­ron du­ran­te o ve­rán, as pers­pec­ti­vas son moi boas. Hai un­ha gran can­ti­da­de de ber­be­re­cho. Ade­mais, de amei­xa ba­bo­sa ta­mén hai máis que o ano pa­sa­do. Po­lo mo­men­to, as ex­pec­ta­ti­vas son al­tas, a ver ago­ra se os pre­zos nos acom­pa­ñan. Te­ñen que axu­dar­nos, pe­ro pa­re­ce que te­re­mos de­man­da das fá­bri­cas con­ser­vei­ras.

—Ade­mais da can­ti­da­de de ber­be­re­cho que ha­xa, ta­mén se­rá de boa ca­li­da­de.

—Si, du­ran­te os dous pri­mei­ros me­ses ha­be­rá un ber­be­re­cho bas­tan­te bo, de pri­mei­ra e se­gun­da ca­te­go­ría. A par­tir de aí, a maior par­te xa se­rá de ter­cei­ra e cuar­ta. Em­pe­za­re­mos nas zo­nas de A Mi­se­la, Ta­bo­lei­ro, Lagos de Boa e Bro­ña, que son aque­las on­de o ber­be­re­cho es­tá máis gran­de. Una vez re­ma­te­mos alí, ire­mos pa­ra máis arri­ba.

—Pa­re­ce que os com­pra­do­res que­da­ron con­ten­tos coas mos­tras que re­ci­bi­ron da vo­sa par­te.

—En­viá­mos­llas o mar­tes. Es­tá gor­do e ví­rono ben. Ago­ra qué­da­nos ver a nós se vai ben co­ti­za­do. Es­pe­re­mos que si. A va­lo­ra­ción por par­te de­les foi moi po­si­ti­va e te­ñen ga­nas del.

—¿Que ten o ber­be­re­cho de Noia pa­ra que o fa­ga úni­co?

—O 70 % do bi­val­vo do mer­ca­do sae de Noia. É de pri­mei­ra ca­li­da­de e os com­pra­do­res non o van en­con­trar me­llor en nin­gún si­tio. O que che­ga de fó­ra é de ter­cei­ra ou cuar­ta ca­te­go­ría, po­lo que pen­sa­mos que os pre­zos irán ben.

—¿Te­men que a to­xi­na vol­va ser un pro­ble­ma?

—Por sor­te, a to­xi­na es­ta­ba por de­bai­xo do mí­ni­mo nas úl­ti­mas aná­li­ses que se fi­xe­ron na ría. É un­ha boa no­ti­cia de ca­ra a es­te ini­cio. A par­tir de ago­ra, fa­ran­se tres pro­bas á se­ma­na, dúas por par­te dun­ha em­pre­sa pri­va­da que te­mos con­tra­ta­da e ou­tra po­lo In­tec­mar. É un­ha in­ver­sión que fa­ce­mos, pe­ro que nos da un­ha maior tran­qui­li­da­de.

—¿Que im­por­tan­cia con­si­de­ra que ten o ber­be­re­cho en Noia?

—É a em­pre­sa máis gran­de des­ta ría. Vi­vi­mos del 1.500 fa­mi­lias e per­mi­te mo­ver a eco­no­mía da co­mar­ca con máis flui­dez.

—Por elo o sa­nea­men­to da ría de­be­ría ser prio­ri­ta­rio.

—É moi im­por­tan­te con­tro­lar os ver­ti­dos que che­gan á ría. Pen­sa­mos que é un­ha ma­te­ria pen­den­te. É im­por­tan­te que em­pre­sas, con­ce­llos e a Ad­mi­nis­tra­ción to­men me­di­das, xa que de­pen­de moi­ta xen­te da ría. Ao fi­nal é un­ha ca­dea, xa que be­ne­fi­cia á eco­no­mía de to­dos os po­bos.

—Apos­ta­ron por crear un­ha mar­ca pro­pia.

—Es­ta­mos loi­tan­do por crear o dis­tin­ti­vo Ber­be­re­cho de Noia, que cree­mos que sai­rá á luz nos pró­xi­mos me­ses. Só es­ta­mos es­pe­ran­do po­lo lo­go­ti­po. O no­so ob­xec­ti­vo é dar­lle un pou­co de au­xe, ade­mais de pro­mo­ver o pro­du­to. Creo que va­mos a me­llo­rar to­dos, e in­ten­ta­re­mos que as con­ser­vei­ras o mos­tren no seu pro­pio eti­que­ta­do.

—¿Os ma­ris­ca­do­res ti­ñan xa ga­ñas de re­gre­sar ao mar?

—O ini­cio da cam­pa­ña es­pé­ra­se co­mo au­ga de maio. A xen­te es­tá moi con­ten­ta con que co­me­ce, xa que che per­mi­te con­tar cuns in­gre­sos bas­tan­te bos. En­tre nós, ase­gu­ra­mos que é un­ha lo­te­ría re­par­ti­da en­tre to­dos.

—¿Ca­les son as me­tas pa­ra es­ta por par­te da con­fra­ría?

—En prin­ci­pio, que­re­mos po­ñer en mar­cha can­to an­tes a mar­ca de ca­li­da­de, ade­mais de ul­ti­mar de­ta­lles da ce­le­bra­ción da Exal­ta­ción do Ber­be­re­cho, que se­rá os días 19 e 20 de ou­tu­bro. O ob­xec­ti­vo é seguir cre­cen­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.