Te­rra de Ou­tes abre un de­ba­te so­bre as pu­bli­ca­cións en ga­le­go

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ho­xe • IES Poe­ta Añón (Ou­tes) • 19.00 ho­ras • O pre­si­den­te da Real Aca­de­mia Ga­le­ga, Víc­tor Frei­xa­nes, par­ti­ci­pa­rá nun de­ba­te que se le­va­rá a ca­bo en Ou­tes ao re­dor das pu­bli­ca­cións en ga­le­go. Ta­mén es­tá pre­vis­ta a asis­ten­cia de Xa­bier Cas­tro, di­rec­tor do IES Vir­xe do Mar; de Manolo Sen­dón, pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción Ga­le­ga po­la Cul­tu­ra Ma­rí­ti­ma e Flu­vial; e Ma­nuel Car­tea, res­pon­sa­ble de Bar­ban­tia. To­dos in­ter­vi­rán tra­la pre­sen­ta­ción dun no­vo número, o 40, da re­vis­ta Te­rra de Ou­tes. É a aso­cia­ción en­car­ga­da des­ta pu­bli­ca­ción, e que le­va o mes­mo no­me, a or­ga­ni­za­do­ra do ac­to, que se en­mar­ca na no­ve­na Mui­ña­da. Ase­ma­de, inau­gu­ra­ra­se un­ha mos­tra con exem­pla­res de pu­bli­ca­cións pe­rió­di­cas en ga­le­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.