Por­to­sín re­ci­be a co­lec­ción «Pri­mei­ra dé­ca­da das le­tras»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ho­xe•Ca­sa de cul­tu­ra de Por­to­sín • 13.00 ho­ras • Des­pois de pa­sar por Rian­xo e por Boi­ro, a ex­po­si­ción Pri­mei­ra dé­ca­da das le­tras de­sem­bar­ca ho­xe en Por­to­sín. A co­lec­ción ten por ob­xec­ti­vo ache­gar­lle á po­boa­ción a obra dos es­cri­to­res aos que lles foi de­di­ca­do o Día das Le­tras Ga­le­gas nas dúas dez pri­mei­ras edi­cións, en­tre os que fi­gu­ran Dies­te, Cas­te­lao ou Cu­rros En­rí­quez. Es­tá pro­mo­vi­da po­la aso­cia­ción O Fe­rra­do. O seu pre­si­den­te, Ra­fael Pi­ñei­ro, en­tre­ga­ra­lle ao re­xe­dor so­nen­se, Luis Ou­jo, o bro­che dos bos e xe­ne­ro­sos.

A ex­po­si­ción per­ma­ne­ce­rá na lo­ca­li­da­de de Por­to do Son ata o vin­dei­ro día 25, e po­de­rá ser vi­si­ta­da en ho­ra­rio de ma­ñá. Es­tá in­te­gra­da por dez pa­neis con fo­to­gra­fías e tex­tos ex­pli­ca­ti­vos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.