Un li­bro re­cu­pe­ra a fi­gu­ra da lo­cu­to­ra Ma­ru­xa Bo­ga

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ma­ru­xa Bo­ga. Re­cor­dan­do a Galicia é o tí­tu­lo do li­bro, con dis­co in­cluí­do, que a Cen­tral Fol­que ven de edi­tar coa co­la­bo­ra­ción da Se­cre­ta­ría Xe­ral de Cul­tu­ra co fin de re­cu­pe­rar a me­mo­ria dun­ha mu­ller em­ble­má­ti­ca na diás­po­ra, por ser a prin­ci­pal lo­cu­to­ra dos es­pa­zos ra­dio­fó­ni­cos ga­le­gos en Ar­xen­ti­na. A tra­vés de­les, di­vul­gou a mú­si­ca xe­ra­da na co­lec­ti­vi­da­de da emi­gra­ción des­de 1945 can­do, se­guin­do a pro­pos­ta que lle fi­xe­ra Cas­te­lao, que apa­dri­ñou a pri­mei­ra emi­sión, creou o pro­gra­ma Re­cor­dan­do a Galicia, que se man­ti­vo en an­te­na ata 1984.

Na­ci­da en Río da Pra­ta en 1915, Ma­ru­xa Bo­ga sem­pre asu­miu co­mo pro­pia a ori­xe ga­le­ga dos seus pais, que eran de Bar­ban­za. Po­lo seu es­tu­do pa­sa­ron in­te­lec­tuais co­mo Cas­te­lao, Luís Seoa­ne ou Ma­nuel Col­mei­ro; aín­da que o seu es­pa­zo ser­viu para po­ñer en va­lor a mú­si­ca ga­le­ga crea­da en Ar­xen­ti­na.

O li­bro foi pre­sen­ta­do nun ac­to que ti­vo lu­gar no Con­se­llo da Cul­tu­ra Ga­le­ga, e que con­tou coa pre­sen­za dos seus au­to­res: Je­sús Blan­co e Nor­ber­to Pe­dro Ci­rio.

XOÁN REY

An­xo Lo­ren­zo es­ti­vo na pre­sen­ta­ción do vo­lu­me.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.