«As pre­si­den­cias non me van moi­to. Aquí tra­ba­lla­mos to­dos»

El di­rec­ti­vo pa­sa po­co tiem­po en el pal­co y pue­de vér­se­le re­co­gien­do ba­lo­nes o cam­bian­do el mar­ca­dor

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA DEPORTES - FRAN BREA

Ver a Jo­sé Ma­nuel Caamaño por las pis­tas de atle­tis­mo del cam­po de San Lá­za­ro es ha­bi­tual. El pre­si­den­te del Noia no es el tí­pi­co di­rec­ti­vo de un club de fút­bol que to­ma asien­to en el pal­co de au­to­ri­da­des pa­ra ver el en­cuen­tro. Al­gu­na vez co­mien­za el par­ti­do en la gra­da, pe­ro rá­pi­da­men­te se le­van­ta y em­pie­za a re­co­ger los ba­lo­nes que sa­len fue­ra del te­rreno de jue­go e, in­clu­so, del pro­pio es­ta­dio. Tam­bién es nor­mal ver co­mo Caamaño se en­car­ga de cam­biar el mar­ca­dor cuan­do hay go­les y una vez que el cho­que con­clu­ye es el pri­me­ro en re­ti­rar la pu­bli­ci­dad que se si­túa so­bre el cés­ped.

«Eu son un pre­si al­deano, a min as pre­si­den­cias non me van moi­to. Aquí tra­ba­lla­mos to­dos, so­mos un gru­po e bo­to un­ha man co­ma o res­to. Al­guén ten que es­tar ao fron­te do club e son eu, pe­ro iso non qui­ta que axu­de», co­men­ta Caamaño. Pe­ro tam­bién re­co­no­ce que lo ha­ce pa­ra «ver o fút­bol en so­li­ta­rio. Es­tou máis tran­qui­lo e o vi­vo dou­tra for­ma».

Evi­tar co­men­ta­rios

Ade­más, es­tar le­jos de la gra­da evi­ta que el pre­si­den­te del Noia oi­ga co­men­ta­rios que desea­ría no es­cu­char: «Ás ve­ces che­gan aos oí­dos cou­sas des­agra­da­bles e pre­fi­ro se­pa­rar­me di­so, por­que mo­les­ta». Jo­sé Caamaño se re­fie­re a las crí­ti­cas sin sen­ti­do, que pa­ra na­da son cons­truc­ti­vas, y que ca­da jor­na­da se vier­ten en to­dos los cam­pos de fút­bol.

«Eu, po­lo meu car­go, sei o que oco­rre no día a día. Aquí hai un gru­po de per­soas que van pe­dir ás empresas, que fan moi­tos es­for­zos e per­den tem­po da súa vi­da sen re­ci­bir na­da a cam­bio. Te­ño as mi­ñas ra­zóns pa­ra fa­ce­lo, pe­ro non te­ño por que aguan­tar ton­te­rías», apun­ta.

Lo cu­rio­so es que Caamaño tam­po­co sue­le es­tar en el pal­co en los par­ti­dos que el Noia jue­ga co­mo vi­si­tan­te: «Pó­ño­me na ban­da ou se va­mos per­den­do de­trás da por­te­ría do equi­po ri­val, pa­ra dar­lle o ba­lón ao gar­da­me­ta e que non se de­mo­re en sa­car».

M. CREO

Caamaño, tras re­co­ger un ba­lón que sa­lió del te­rreno de jue­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.