O ne­ce­sa­rio re­xur­dir das pa­tro­nais

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA - An­drés Tei­ra Agei­tos. Ri­bei­ra

Non se­ría ló­xi­co pen­sar que al­gún tem­po pa­sa­do ti­ve­se si­do me­llor que o que ago­ra es­tá a acon­te­cer, xa que a so­cie­da­de ac­tual, aco­llen­do a ex­pe­rien­cia e co­ñe­ce­men­to de xe­ra­cións an­te­rio­res su­ma­das á for­ma­ción e pre­pa­ra­ción que ho­xe en día é po­si­ble aca­dar, de­be­ría ter ao seu dis­por un­ha man­chea de opor­tu­ni­da­des la­bo­rais e ato­par­se nas me­llo­res con­di­cións pa­ra in­ten­tar ac­ti­vi­da­des em­pre­sa­riais. Da­que­la, ¿por que esa ca­pa­ci­da­de non se re­flic­te nun­ha eco­no­mía cohe­ren­te que per­mi­ta un­ha reali­da­de la­bo­ral dig­na? Al­go que ago­ra mes­mo, se­me­lla un­ha uto­pía pa­ra boa par­te da po­boa­ción. Cer­ta­men­te, a cri­se que pa­de­ce­mos le­va xa va­rias pró­rro­gas afian­zan­do opu­len­cias que se lu­cran do tra­ba­llo e sa­cri­fi­cio de moi­ta xen­te em­pren­de­do­ra, sen­do cau­sa fun­da­men­tal do ac­tual e esa­xe­ra­do des­equi­li­brio eco­nó­mi­co. Arra­sou coa cla­se me­dia exis­ten­te, dei­xan­do a pe­que­na e me­dia­na em­pre­sa sen o so­por­te de fi­nan­cia­men­to máis im­por­tan­te. No em­pe­ño por su­pe­rar es­ta si­tua­ción de in­cer­te­za, boa par­te do em­pre­sa­ria­do de Bar­ban­za, in­ten­ta so­bre­po­ñer­se ás di­fi­cul­ta­des em­pre­gan­do o seu es­for­zo de xei­to in­di­vi­dual. Aín­da que esa au­tar­quía se­xa un­ha des­van­ta­xe, pois co­ñe­cen­do que a uni­da­de de ac­ción os fa­ría mais for­tes, es­tán dei­xan­do es­mo­re­cer, can­do non des­apa­re­cer, va­rias aso­cia­cións de em­pre­sa­rios. En­ti­da­des que ser­vi­ron e ser­ven de pla­ta­for­ma pa­ra me­llo­rar as ac­ti­vi­da­des pro­fe­sio­nais, evi­den­cián­do­se co­ma cen­tros axei­ta­dos on­de com­par­tir ex­pe­rien­cias, aca­dar for­ma­ción empresarial, e mes­mo, la­bo­ral e téc­ni­ca pa­ra tra­ba­lla­do­res. Ta­mén son o me­llor so­por­te des­de on­de so­li­ci­tar a co­la­bo­ra­ción das ad­mi­nis­tra­cións, pa­ra xes­tio­nar máis efi­caz­men­te os di­fe­ren­tes sec­to­res pro­du­ti­vos e de­man­dar ac­tua­cións pú­bli­cas que per­mi­tan axi­li­zar a eco­no­mía.

No his­to­rial das aso­cia­cións e da fe­de­ra­ción, ato­pa­mos ac­tua­cións que re­sul­ta­ron esen­ciais na pro­mo­ción empresarial e eco­nó­mi­ca de Bar­ban­za, le­van­do apa­re­lla­da a pro­xec­ción da co­mar­ca ca­ra o ex­te­rior. Non nos po­de­mos es­que­cer da or­ga­ni­za­ción de ex­po­si­cións co­ma Boi­ro­mos­tra, Ex­po­bar­ban­za e Pre­ven­ti­va, ou fei­ras do co­mer­cio, da pes­ca e da cons­tru­ción que en­ca­be­zan to­da un­ha amál­ga­ma de mos­tras, xor­na­das, con­ve­nios e cur­sos for­ma­ti­vos que axu­da­ron a fa­cer com­pe­ti­ti­vos os di­fe­ren­tes sec­to­res. Non re­sul­ta doa­do en­ten­der, que nes­te pe­río­do de ava­sa­la­men­to e su­bor­di­na­ción que tra­tan de im­por as gran­des eco­no­mías e as mul­ti­na­cio­nais, non se te­ña un­ha con­cien­cia co­lec­ti­va por for­ta­le­cer un­has en­ti­da­des im­pres­cin­di­bles na di­na­mi­za­ción e pro­gre­so xe­ral dos di­fe­ren­tes sec­to­res pro­du­ti­vos.

Pa­ra ato­par so­lu­ción a es­te des­ape­go aso­cia­ti­vo, máis que in­ves­ti­gar a cau­sa de­be­ria­mos fa­cer me­mo­ria. Ollar anos atrás, can­do en di­fe­ren­tes con­ce­llos da co­mar­ca, va­rios gru­pos de em­pre­sa­rios, con­tem­plan­do o es­ca­so e anár­qui­co apro­vei­ta­men­to da po­ten­cia­li­da­de eco­nó­mi­ca da zo­na, pro­mo­ve­ron a crea­ción de en­ti­da­des re­pre­sen­ta­ti­vas, ca­pa­ces de axun­tar es­for­zos na pro­cu­ra do de­sen­vol­ve­men­to xe­ral. A súa von­ta­de e en­tu­sias­mo arrai­gou nou­tros em­pren­de­do­res, quen en­ten­den­do que a pros­pe­ri­da­de de to­dos ta­mén é un be­ne­fi­cio in­di­vi­dual, par­ti­ci­pa­ron nun mo­ve­men­to aso­cia­ti­vo con no­to­ria in­ci­den­cia no des­pe­xe eco­nó­mi­co lo­cal. Ac­tual­men­te a maio­ría das aso­cia­cións ob­ser­van co­mo de­cre­ce o nú­me­ro de so­cios, un fei­to que con­di­cio­na o fi­nan­cia­men­to das súas ac­ti­vi­da­des. Aín­da máis se te­mos en con­ta o re­cor­te nas sub­ven­cións. Es­tas li­mi­ta­cións non po­den sig­ni­fi­car un­ha de­pre­cia­ción na ca­pa­ci­da­de de re­pre­sen­ta­ción sec­to­rial. Ne­se sen­ti­do o áni­mo ac­tual dos em­pre­sa­rios, de­be man­ter a von­ta­de e en­tu­sias­mo dos pri­mei­ros tem­pos aso­cia­ti­vos. Son ne­ce­sa­rias di­rec­ti­vas com­pro­me­ti­das e ac­ti­vas que, den­de o pre­si­den­te ao úl­ti­mo vo­gal, te­ñan afec­ción po­lo seu co­me­ti­do, sen­do ca­pa­ces de in­te­grar aos em­pren­de­do­res no ne­ce­sa­rio re­xur­dir dun­has en­ti­da­des que fi­xe­ron ca­mi­ño pa­ra o pro­gre­so da co­mar­ca, e que re­sul­ta­rán im­pres­cin­di­bles no fu­tu­ro se pre­ten­de­mos ser pro­ta­go­nis­tas da no­sa pro­pia eco­no­mía. Po­ten­ciar ese ne­xo de uni­da­de empresarial, sig­ni­fi­ca apos­tar po­lo de­sen­vol­ve­men­to co­mún den­tro dun­ha com­pe­ten­cia leal, dis­tan­cian­do a en­ga­no­sa e in­so­li­da­ria au­to­su­fi­cien­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.