O ar­tis­ta reivin­di­ca­ti­vo Che Tem­bra foi no­mea­do re­pu­bli­cano do ano

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

De­di­cou boa par­te da súa tra­xec­to­ria ar­tís­ti­ca a re­pro­du­cir as vi­ñe­tas de Cas­te­lao, de­bu­xos ca­rac­te­ri­za­dos po­la men­sa­xe que bus­ca­ban trans­mi­tir, pe­ro Che Tem­bra ta­mén ten un fei­xe de obras pro­pias, tra­ba­llos reivin­di­ca­ti­vos e de crí­ti­ca so­cial. Foi iso o que ti­vo en con­ta a Co­mi­sión po­la Re­cu­pe­ra­ción da Me­mo­ria His­tó­ri­ca de Bar­ban­za pa­ra de­ci­dir no­mea­lo re­pu­bli­cano do ano. O ac­to ti­vo lu­gar a noi­te do sá­ba­do no Ate­neo Va­lle-In­clán de Ri­bei­ra. O es­cul­tor de Ta­ra­go­ña re­ci­biu a dis­tin­ción, en for­ma de di­plo­ma en­mar­ca­do, de mans do pre­si­den­te da en­ti­da­de An­drés Li­jó.

Pre­via­men­te, Qui­co Ca­da­val, Pau­la Gó­mez del Va­lle, Mó­ni­ca Caa­ma­ño e Me­ro par­ti­ci­pa­ran nun­ha me­sa re­don­da, ofre­cen­do os seus pun­tos de vis­ta so­bre a ar­te e a re­pre­sión.

M. CREO

O es­cul­tor de Ta­ra­go­ña, xus­to des­pois de re­ci­bir a dis­tin­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.