Lou­sa­me lem­bra ao cu­ra Zer­na­das de Cas­tro

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ho­xe • Adro da igre­xa de Fruíme (Lou­sa­me)•12.00 ho­ras• O pro­fe­sor do Ins­ti­tu­to Teo­ló­xi­co Com­pos­te­lán Car­los Gar­cía Cortés ofre­ce­rá un per­co­rri­do po­la tra­xec­to­ria de Zer­na­das de Cas­tro, máis co­ñe­ci­do co­ma o cu­ra de Fruíme. Lo­go te­rá lu­gar un­ha ofren­da flo­ral dian­te do bus­to do es­cri­tor. O ac­to con­ta­rá coa par­ti­ci­pa­ción de tres agru­pa­cións mu­si­cais: Can­le­bó, O Son do Po­te e Zer­na­das de Cas­tro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.