Un es­pec­tácu­lo de tí­te­res e a ac­tua­ción de Mä­go de Oz

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Na se­gun­da xor­na­da fes­ti­va te­rá lu­gar un­ha das ac­tua­cións es­te­la­res pre­vis­tas na pro­gra­ma­ción, a do gru­po Mä­go de Oz. Po­la súa ban­da, os pe­que­nos po­de­rán di­ver­tir­se po­la ma­ñá cun es­pec­tácu­lo de tí­te­res na pra­za do Con­ce­llo.

09.30 De novo, as bom­bas de pa­len­que anun­cian o mo­men­to de po­ñer­se en mo­ve­men­to. 11.00 As dia­nas e al­bo­ra­das co­rre­rán a car­go da agru­pa­ción de gai­tas de Ol­vei­ra Tahú­me. Ta­mén a esa ho­ra ha­be­rá pa­sa­rrúas coa Ban­da de Mú­si­ca de Cee.

12.00 Os pe­que­nos te­ñen un­ha ci­ta na pra­za do Con­ce­llo pa­ra ver o es­pec­tácu­lo de tí­te­res da com­pa­ñía Seis­de­dos, que re­pre­sen­ta­rá a obra ti­tu­la­da Co­cer e can­tar.

22.30 Ao es­ce­na­rio do Ma­le­cón su­bira­se a or­ques­tra Graf­fi­ti, que ofre­ce­rá un se­gun­do pa­se a par­tir da un­ha da ma­dru­ga­da, pa­ra que a mú­si­ca se pro­lon­gue ata que o cor­po aguan­te. 00.00 Os in­te­gran­tes de Mä­go de Oz ofre­ce­rán un con­cer­to na pra­za de Es­pa­ña. O ac­ce­so ao mes­mo e gra­tuí­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.