Un­ha com­bi­na­ción per­fec­ta con de­por­te, mú­si­ca e ar­te

Os ca­ti­vos po­de­rán di­ver­tir­se cos in­cha­bles, e po­la noi­te ha­be­rá un­ha ac­tua­ción es­te­lar a car­go da ban­da 7Vi­das

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Che­gou a ter­cei­ra xor­na­da das fes­tas cun pro­gra­ma re­ple­to de ac­ti­vi­da­des, que pa­san po­las com­pe­ti­cións de­por­ti­vas, a inau­gu­ra­ción dun­ha ex­po­si­ción de ar­te e, a mú­si­ca, un ele­men­to que ten un gran pe­so na ofer­ta da co­mi­sión.

Ta­mén ha­be­rá in­cen­ti­vos pa­ra os ca­ti­vos, que du­ran­te to­do o día po­de­rán di­ver­tir­se cos in­cha­bles que se ins­ta­la­rán na pra­za do Con­ce­llo. Non é ca­sua­li­da­de que se­xan os pro­ta­go­nis­tas e que aca­pa­ren un dos es­pa­zos máis im­por­tan­tes da ci­da­de, xa que o día de ho­xe está de­di­ca­do á po­boa­ción in­fan­til.

09.30 As 21 bom­bas de pa­len­que de ri­gor re­soa­rán na ci­da­de pa­ra in­vi­tar á xen­te a er­guer­se e pre­pa­rar­se pa­ra go­zar dun novo día de ce­le­bra­cións, en­con­tro coa fa­mi­lia e cos ami­gos.

11.00 O gru­po de gai­tas Tahú­me de Ol­vei­ra, de­bi­da­men­te vestido co tra­xe tra­di­cio­nal, re­co­rre­rá as rúas da ci­da­de coas dia­nas e al­bo­ra­das. Ta­mén ha­be­rá un pa­sa­rrúas a car­go da Ban­da de Mú­si­ca Eduar­do Pon­dal. A súa in­ter­ven­ción re­ma­ta­rá dian­te da re­si­den­cia do maior cun con­cer­to. Ao mes­mo tem­po, na pra­za do Con­ce­llo xa es­ta­rán ins­ta­la­dos os in­cha­bles. Non fal­ta­rán os in­cen­ti­vos pa­ra os ca­ti­vos, xa que po­de­rán di­ver­tir­se con xo­gos fei­tos con ma­te­rial de re­fu­ga­llo. A xor­na­da da ma­ñá re­ma­ta­rá as 14.00 ho­ras.

18.00 O par­que de in­cha­bles Ri­vei­ra­lan­dia vol­ve­rá es­tar ope­ra­ti­vo e ata as 20.00 ho­ras, os pe­que­nos po­de­rán sal­tar e xo­gar. Uns mo­ni­to­res es­ta­rán pen­den­tes do que acon­te­za.

19.00 A con­ce­lle­ría de Deportes de Ri­bei­ra en­cár­ga­se da or­ga­ni­za­ción das fi­nais do Campionato de Te­nis das Fes­tas do Ve­rán. Os par­ti­dos, pa­ra a ca­te­go­ría masculina ab­so­lu­ta, dispu­taran­se no com­ple­xo de­por­ti­vo da Fiei­tei­ra.

21.00 Aos que lles gus­ten os gran­des bu­ques e a súa his­to­ria non po­den dei­xar de aco­dir á ex­po­si­ción Xi­gan­tes: os pe­tro­lei­ros de As­tano, 1964-1982. A mos­tra po­de­rá con­tem­plar­se no Cen­tro Cul­tu­ral Lus­tres Ri­vas. A or­ga­ni­za­ción co­rres­pon­de á con­ce­lle­ría de Cul­tu­ra e á Depu­tación Pro­vin­cial da Co­ru­ña. A rea­li­za­ción da mos­tra foi po­si­ble cos fon­dos da Fun­da­ción Ex­po­na­val de Fe­rrol. O ac­ce­so á mes­ma é gra­tuí­to.

22.30 Che­ga a noi­te e, con ela, o mo­men­to da ver­be­na e de sol­tar­se a bai­lar. Se­rá xa de ma­dru­ga­da can­do re­ma­te a mú­si­ca na ci­da­de. Na ave­ni­da do Ma­le­cón su­bira­se ao es­ce­na­rio a or­ques­tra La Di­men­sión, que rea­li­za­rá un se­gun­do pa­se a par­tir das 01.00 ho­ras.

00.00 Ta­mén no par­que Gar­cía Ba­yón ha­be­rá ver­be­na. Nes­te ca­so, de in­ter­pre­tar te­mas ac­tuais e ou­tros de cor­te máis clá­si­co en­car­ga­ran­se os in­te­gran­tes da or­ques­tra Nie­vla. Ofre­ce­rán a súa in­ter­ven­ción en dúas par­tes. Tras un pe­queno des­can­so, a se­gun­da ac­tua­ción co­me­za­rá as 02.30 ho­ras.

00.00 Pa­ra os que se de­can­ten por ou­tro ti­po de mú­si­ca, a ci­ta está na pra­za de Es­pa­ña, na que soa­rán os te­mas de An­to­nio Flo­res, in­ter­pre­ta­dos por un­ha ban­da tri­bu­to, 7Vi­das. O ac­ce­so é gra­tuí­to.

FO­TO M. CREO

Os in­cha­bles vol­ve­rán ins­ta­lar­se na pra­za do Con­ce­llo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.