«A ar­te no Bar­ban­za ten esa esen­cia de in­xe­nui­da­de que me en­can­ta»

Es­tá con­ven­ci­da de que os ar­tis­tas fan as crea­cións pa­ra si mes­mos

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Portada - MA­NUEL TEIRA

Son as pri­mei­ras ho­ras da tar­de, e caen as lu­ces re­su­ci­tan­do os li­ques e o ba­lor so­bre o gra­ni­to des­ta ci­da­de his­tó­ri­ca. Fa­lo de Pon­te­ve­dra, que foi me­dran­do a ca­rón do ba­rrio da Mou­rei­ra cos seus gre­mios de ma­rean­tes, e eses re­cen­dos do ca­la­fa­teo e das sa­li­tres de ou­tro­ra, ber­ce de cul­tu­ra e de per­soei­ros que mi­li­ta­ron nas eli­tes ar­tís­ti­cas: Va­lle-In­clán, Cas­te­lao, Alexandre Bó­ve­da, Ma­no­lo Qui­ro­ga. E nes­te es­pa­zo, an­do na pro­cu­ra da no­sa pin­to­ra que ho­xe nos vai acom­pa­ñar nes­ta tra­ve­sía, e que pa­sou de ha­bi­tar as úl­ti­mas praias a mo­rar tem­po­ral­men­te nes­ta ci­da­de do Lé­rez, on­de nos aco­lle pa­ra con­ver­sar a ca­rón da pra­za da Le­ña, ou bai­xo o gó­ti­co mo­nu­men­tal de San­to Do­min­go; ela é Lo­li Re­guei­ra, e dis­po­ñé­mo­nos a char­lar so­bre o seu mun­do ar­tís­ti­co e so­bre ou­tras cues­tións da vi­da e a obra de seu.

–Lo­la, ti vi­ves ou re­tor­nas sem­pre a Pal­mei­ra, a ese uni­ver­so emo­cio­nal da túa pai­sa­xe. Cal vén sen­do a pri­mei­ra lem­bran­za que tes dese lu­gar?

—Te­ño moi­tas lem­bran­zas de ne­na, can­do aín­da ape­nas fa­la­ba. Re­cor­do an­dar co meu avó po­lo Ei­tón, e am­bos os dous, nun xo­go de com­pli­ci­da­de, de­ci­di­mos bau­ti­zar as gai­vo­tas co­mo as «co­lo­co­lo»; mi­rar as xen­tes apa­ñan­do mi­ño­cas ou lim­pan­do as dor­nas, des­pois dun­ha de brin­cos desor­bi­ta­dos po­la ca­sa.

–Ser de Pal­mei­ra im­pri­me na­tu­re­za. Pal­mei­ra é un no­me, un to­pó­ni­mo con ADN pro­pio. Que re­pre­sen­ta iso pa­ra ti?

—Sin­to que non pui­den caer en nin­gún lu­gar me­llor no mun­do: es­tou moi agra­de­ci­da por na­cer xus­ta­men­te aquí. Sin­ce­ra­men­te, non me con­for­ma­ría con ou­tra pa­rro­quia; nin se­que­ra me con­for­ma­ría con ou­tro lu­gar en Ga­li­cia.

–Di­me, can­do sen­tes que o mun­do da ar­te te atrae?

—A ver­da­de é que sem­pre a ti­ven moi pre­to: vía o meu pai de­bu­xar e ta­mén que­ría fa­ce­lo. Men­tres eu fa­cía un ga­ra­ba­to nun pa­pel, el en­se­gui­da mo in­ter­pre­ta­ba, con­ver­tía un «non­sei-que» en al­go to­tal­men­te re­co­ñe­ci­ble: só lle fal­ta­ban os ollos e, con dous pun­ti­ños ben postos, ha­bía un pa­xa­ro en lu­gar dun bo­rran­cho.

–In­da que es­ta pre­gun­ta que che vou fa­cer é re­dun­dan­te –in­da que ao meu ver ne­ce­sa­ria–, que é real­men­te a ar­te pa­ra ti?

—A ar­te pa­ra min é to­do aqui­lo que es­tá cons­truí­do, fa­bri­ca­do, confeccionado ou pen­sa­do por un ser hu­mano, cun­ha sen­si­bi­li­da­de es­pe­cial, ca­paz de pro­vo­car ou ori­xi­nar cam­bios nun pú­bli­co que se sin­ta iden­ti­fi­ca­do, sen­si­bi­li­za­do ou ma­ra­bi­lla­do po­lo que ve, es­coi­ta ou le.

–Cón­ta­me, ca­les son as túas re­fe­ren­cias no mun­do ar­tís­ti­co? A que pin­tor ou ar­tis­ta ad­mi­ras moi es­pe­cial­men­te?

—Pa­ra dar un no­me co­ñe­ci­do, po­de­ría di­cir Wi­lliam Tur­ner: pa­ré­ce­me in­crí­bel, non sei se o fei­to de ad­mi­rar a súa ar­te re­ver­te na mi­ña obra. E un ar­tis­ta con­tem­po­rá­neo de re­fe­ren­cia se­ría Jor­di Bol­dó.

–Di­me Lo­la, que bus­cas real­men­te ao tra­vés da túa obra?

—Bus­co sor­pren­der­me; é moi egoís­ta di­ci­lo, e moi­to máis xe­ne­ra­li­zar, pe­ro os ar­tis­tas fan ar­te pa­ra si mes­mos. É a ma­nei­ra que te­ñen de se sen­tir rea­li­za­dos.

–Que é pa­ra ti ser ar­tis­ta?

—Pois que é un­ha des­gra­za e que pa­sa nas me­llo­res fa­mi­lias. O ar­tis­ta é un­ha per­soa sen­ti­men­tal e emo­cio­nal­men­te moi di­fe­ren­te aos de­mais. Xe­ral­men­te son per­soas in­de­pen­den­tes. É moi ra­ro que un ar­tis­ta te­ña un am­plo círcu­lo de ami­gos, agás Andy War­hol, que si­mu­la­ba que os ti­ña; ou Woody Allen, ou­tro exem­plo. Po­lo tan­to, pa­ra min, o ar­tis­ta na­ce.

–Co­mo ves a ar­te ac­tual no Bar­ban­za?

—A ar­te no Bar­ban­za ten esa esen­cia de in­xe­nui­da­de, que me en­can­ta. Es­tá des­co­nec­ta­da da ar­te ac­tual que é moi me­ca­ni­za­da e con­cep­tual.

–Pen­sas que a ar­te de­be es­tar com­pro­me­ti­da coa so­cie­da­de?

—Sen nin­gun­ha dú­bi­da. A ar­te é so­cial ou non é. Pe­ro creo que, ac­tual­men­te, o seu com­pro­mi­so é máis ben es­ca­so, po­lo que ca­re­ce de voz e de pro­ta­go­nis­mo na co­mu­ni­da­de.

–Ca­les coidas ti que son os máis ur­xen­tes pro­ble­mas dos no­sos ar­tis­tas no Bar­ban­za?

—Pen­so que, o máis im­por­tan­te, é non con­ta­ren cun lo­cal so­cio-cul­tu­ral es­pe­cí­fi­co, de reunión e de pro­du­ción ar­tís­ti­ca.

–Lo­la, ti que es mu­ller, ar­tis­ta, com­pro­me­ti­da cos no­vos va­lo­res, pen­sas que no mun­do ar­tís­ti­co hai moi­to ma­chis­mo? É un­ha cues­tión uni­ca­men­te de ho­mes?

—Real­men­te, nun­ca pen­so de que xé­ne­ro son can­do es­tou fa­cen­do ar­te. É un­ha ba­rrei­ra da que se fa­la pe­ro, na mi­ña con­si­de­ra­ción, pa­ra un ar­tis­ta é al­go ac­ce­so­rio, nun­ca pri­mor­dial no in­tre da crea­ción.

–Pó­de­se vi­vir –ou so­bre­vi­vir– ho­xe da ar­te ex­clu­si­va­men­te? –pre­gun­to.

—Si, pó­de­se, cla­ro. To­do de­pen­de de ca­ra a on­de di­ri­xas a olla­da.

–Lo­la, imos xa re­ma­tan­do es­ta con­ver­sa. Pe­ro an­tes di­me, ten a ar­te fu­tu­ro?

—Si o ten. A ar­te de­be apli­car­se ao fu­tu­ro.

Ata aquí foi voan­do a con­ver­sa. Lo­li é un­ha ar­tis­ta no­va, re­fle­xi­va, con moi­ta for­ma­ción e, den­de lo­go, sor­pren­de o cla­ras que ten as súas ideas. Un­ha ar­tis­ta que anun­cia un por­vir car­ga­do de agra­da­bles sor­pre­sas. E, a pe­sar da súa ida­de, é xa un­ha pin­to­ra con gran pro­xec­ción, que cre no que fai: a ar­te do fu­tu­ro.

ILUS­TRA­CIÓN ABRALDES

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.