Li­dia Ma­nei­ro Li­jó

En­fer­mei­ra

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News -

1. O seu me­llor mo­men­to pa­ra a lec

tu­ra. A noi­te. Pe­ro can­do es­tás en­gan­cha­da a un li­bro, mes­mo men­tres se fai a co­mi­da.

2. Cri­te­rios que se­gue pa­ra a es­co­lla dun li­bro. Re­co­men­da­cións dou­tros lec­to­res, pu­bli­ci­da­de, e o autor, por su­pos­to.

3. Que lle ache­ga a lec­tu­ra? En­tre­te­men­to, in­tri­ga e co­ñe­ce­men­tos.

4. Os seus li­bros fa­vo­ri­tos. Me­mo­rias dun neno la­bre­go, de Neira Vi- las; El tiem­po en­tre cos­tu­ras, de Ma­ría Due­ñas; A praia dos afo­ga­dos, de Do­min­go Vi­llar; Cró­ni­ca de una muer­te anun­cia­da, de

Gabriel García Már­quez.

5. Un xé­ne­ro literario. A no­ve­la.

6. Un per­so­na­xe e un es­pa­zo li­te­ra- rio. Bal­bino, en Vi­la de Cru­ces.

7- Que es­tá a ler ago­ra? La mi­ra­da de los ángeles, de Ca­mi­la Läck­berg.

8. Un autor en ga­le­go e ou­tro nou­tra lin­gua. Su­so de To­ro e Isa­bel Allen­de.

9. Que ac­ti­vi­da­des, amais da lec­tu­ra, ocu­pan o seu le­cer? Fa­cer ca­mi­ña­tas e via­xar.

10. Un­ha pai­sa­xe no Bar­ban­za dig­na de li­bro. O cas­tro do mon­te En­xa, coa súa len­da dun tú­nel que o une coa co­va da praia de Fon­fo­rrón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.