O ban­co

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News -

Es­cói­tan­se as vo­ces den­de fó­ra. Co­ma to­das as ve­ces que o ca­len­da­rio mar­ca­ba o día 1, do­na Eu­ge­nia del Car­men dis­po­ñía­se a retirar os car­tos da pen­sión no Cai­xa Ga­li­cia de Vis­ta­le­gre.

«Nin­guén lle vai que­dar cos car­tos, Do­na Eu­ge­nia. Xa llos gar­da­mos nós e así é im­po­si­ble que lle rou­ben».

Se nos aden­tra­mos máis, po­de­mos es­coi­tar máis cla­ra­men­te a con­ver­sa que es­tá ten­do lu­gar na ofi­ci­na da en­ti­da­de ban­ca­ria.

«E van­me que­dar cos car­tos to­dos! O Ro­joy ese! Xa desía meu avó, ‘ro­jos, ro­jos to­dos, Car­men­ci­ta’! Ai non, a min non! Ben ghar­da­di­ños es­tán de­bai­xo do col­chón.»

«Do­na Eu­ge­nia, non ve que se os gar­da na ca­sa pó­den­lle en­trar a rou­bar ou al­go...»

«E log­ho!? Ire­des man­dar uns la­dróns á mi­ña ca­sa? Ai, Dios mío que- ri­do, e non sa­ben que han de fa­ser es­tes po­lí­te­cos pa­ra que­dar cos car­tos dun­ha! La­dróns, la­dróns to­dos!»

«En fin... co­mo quei­ra, Do­na Eu­ge­nia».

A ra­pa­za do mos­tra­dor co­me­zou a con­tar bi­lle­tes dun­ha ma­nei­ra me­cá­ni­ca tac tac tac, es­cói­ta­se o ta­co de par­né to­can­do ma­dei­ra. E de fon­do, ca­se im­per­cep­ti­ble en­tre os berros da ve­lla, uns den­tes aper­ta­dos sen­tían­se fre­tar en­tre eles xus­to ás cos­tas de Do­na Eu­ge­nia. Ro­ge­lio Arias, 42 anos, desem­pre­ga­do, agar­da pa­ra co­brar o che­que do pa­ro. Non, iso non, o pa­ro re­ma­tá­ra­lle ha­bía máis de un ano.

«Oe, ve­lla, es­pa­bi­le, que non te­mos to­do o día!».

Le­va pre­pa­rán­do­se va­rios me­ses, vi- xian­do o si­tio, cal­cu­lan­do ru­tas de es­ca­pe e a afluen­cia de xen­te. Pe­ro es­tá ner­vio­so. Ner­vio­so po­la ve­lla que non dei­xa de en­re­dar e de to­car o ca­ra­llo. Así caia re­don­da dun in­far­to de mio­car­do.

«Co­mo se atre­ve!? Eu...! Eu...!» A ve­lla pon­se bran­ca e cae re­don­da ao ver a pis­to­la.

[...]

Fi­nal­men­te, to­do vai ben e sae co bo­tín en­tre as mans. Ro­ge­lio Arias non o po­de crer, so­men­te lle fal­tan uns me­tros pa­ra che­gar ata o co­che, apar­ca­do en fron­te, e fu­xir a Por­tu­gal e lo­go a Amé­ri­ca. Ou a Asia. Aín­da non o de­ci­di­ra. Ti­ña que re­vi­sar os voos que saían de Lis­boa. Bu­da­pest? Hong Kong se­me­lla­ba un bo si­tio pa­ra per­der­se.

Cru­zan­do a es­tra­da, Ro­ge­lio Arias re­sul­ta atro­pe­la­do po­lo can de Do­na Eu­ge­nia nun Mer­ce­des bran­co. O Mer­ce­des, que era do seu se­gun­do ma­ri­do, que Deus o te­ña na glo­ria. Na DGT xa avi­sa­ran de que a pe­sar do que di­cían os pa­peis da her­dan­za, un co­che de alta ga­ma con­du­ci­do por un ani­mal do­més­ti­co po­día re­sul­tar pe­ri­go­so; pe­ro Do­na Eu­ge­nia era moi tei­mu­da. O ca­de­lo non co­llía mal as cur­vas, pe­ro ti­ña pro­ble­mas coa com­pren­sión dos si­nais de trá­fi­co.

Lois Agre­lo Ar­xóns É de Noia e es­tu­da Fi­lo­lo­xía In­gle­sa na Uni­ver­si­da­de de Santiago. Es­cri­be un pou­co de to­do, maior­men­te on­li­ne. Fa­ce­book: The Gan­ja Pa­pers. Blog: the­gan­ja­pa­pers. blogs­pot. com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.