Pel de cer­va

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News -

Ca­mi­ñar de­va­gar, pa­ra ten­tar aus­cul­tar as men­sa­xes que trans­mi­te sen es­tri­den­cias a se­rra da Bar­ban­za, un­ha se­rra bra­va e so­li­ta­ria que go­za dun­ha pa­no­rá­mi­ca sen pa­ran­gón.

Per­co­rrer estas sen­das é un exer­ci­cio fí­si­co esi­xen­te, mais o es­for­zo ben me­re­ce o tri­bu­to coa sen­llei­ra ro­ma­na, a com­pen­sa­ción su­pera cal­que­ra es­go­ta­men­to.

Nes­ta pa­ra­xe in­dó­mi­ta, can­ta­da e tro­ba­da po­lo Atlán­ti­co, as dis­tan­cias son ex­clu­si­vas e non po­súen eti­que­tas de exac­ti­tu­de. Po­rén os atran­cos e di­fi­cul­ta­des es­tán sem­pre pre­sen­tes di­fi­cul­tan­do o avan­ce.

An­te a es­ca­sa pre­sen­za do ser hu­mano, o do­mi­nio do te­rri­to­rio é un­ha ex­clu­si­vi­da­de da es­ca­sa flo­ra e fau­na, am­bas mu­ti­la­das po­los lu­mes su­ce­si­vos que se re­pi­ten sen que nin­guén fa­ga na­da. As quei­mas son as que im­pi­den que es­ta pa­ra­xe se­xa o uni­ver­so dou­ra­do de in­fi­ni­da­de de es­pe­cies; ho­xe po­de­mos ima­xi­na­las, crea­las no no­so ma­xín, mes­mo vi­sua­li­za­las den­de un es­ta­dio de alu­ci­na­ción per­ma­nen­te.

Des­va­río que in­sis­te en aga­ri­mar co ca­xa­to; uces, xes­tas, ca­rras­cos, to­xos... así co­mo cal­que­ra ou­tro mo­ra­dor na­ti­vo, se­res de es­pí­ri­to li­bre e áni­ma ven­tu­rei­ra cha­mus­ca­dos reite­ra­da­men­te sen com­pai­xón.

Ne­sa ata­laia ideal po­si­ble, aín­da que evi­ta­da con alei­vo­sía, nes­ta épo­ca se­rían os pé­ta­los das cer­dei­ras de San­ta Lu­cía as que se arro­lan no ar, e se per­ci­ben fe­li­ces no seu de­rra­dei­ro voo: elas for­man esa ofren­da flo­ral aos cen­te­na­rios ca­rrei­ros que for­man un la­bi­rin­to sen fin de bran­ca pu­re­za.

Un­ha al­fom­bra de­co­ra­da por va­rias es­pe­cies de or­quí­deas sal­va­xes de fer­mo­su­ra úni­ca, e nes­te de­co­ra­do flo­ral os gri­los ananos com­pi­ten por aca­dar o me­llor re­cun­cho.

Bu­có­li­co lu­gar, un ca­mi­ño pa­ra an­dar e de sú­pe­to en­con­trar a crúa reali­da­de. So­bre es­ta al­fom­bra flo­ral, en­tre es­ti­li­za­das or­quí­deas xa­ce o cor­po dun­ha cer­va aba­ti­da na súa es­plen­do­ro­sa ma­du­rez.

De­go­la­da, agar­da a ser de­vo­ra­da na súa to­ta­li­da­de, un tri­bu­to ex­ce­si­vo, po­si­ble­men­te moi in­xus­to, aín­da que a sa­bia na­tu­ra sem­pre ten ra­zóns. Mais a ra­zón de vi­vir pa­ra mo­rrer non sem­pre se en­ten­de. No en­tan­to, nes­ta tra­ve­sía, a reali­da­de con­tem­pla­da su­pera cal­que­ra fic­ción de ma­quia­vé­li­ca ar­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.