A xu­ven­tu­de to­ma o man­do in­te­gra­da nas pe­ñas

Os ac­tos re­li­xio­sos da xor­na­da es­tán de­di­ca­dos a San­tia­go Após­to­lo

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Os luns das ce­le­bra­cións prin­ci­pais de Boi­ro te­ñen, den­de hai dez anos, un­has pro­ta­go­nis­tas. Trá­ta­se das pe­ñas, nas que se in­te­gra a mo­ci­da­de lo­cal —e al­gúns non tan mo­zos— pa­ra rea­li­zar es­tra­fa­la­rios xo­gos nos que se en­tre­gan aga­sa­llos non me­nos ra­ros pa­ra lo­go dar pa­so a un­ha im­pro­vi­sa­da fes­ta da au­ga que, en ca­so de moi­ta ca­lor, é ben re­ci­bi­da pa­ra co­ller for­zas co áni­mo de man­ter os áni­mos a to­pe ata a noi­te.

10.00 Tam­pou­co nes­te día po­den fal­tar as sal­vas que cha­man aos ve­ci­ños e vi­si­tan­tes a pa­sa­lo ben nas fes­tas. Nes­ta oca­sión, se­rá o gru­po de gai­tas Faís­cas o en­car­ga­do de per­co­rrer as rúas coas dia­nas e al­bo­ra­das. 12.00 A cha­ran­ga Os da Boi­na per­co­rre­rá as rúas prin­ci­pais pa­ra ani­mar a se­sión ver­mú, e a es­ta mes­ma ho­ra, es­tán ci­ta­das as pe­ñas na pra­za de Ga­li­cia pa­ra em­pe­zar coas súas ac­ti­vi­da­des que se da­rán por con­cluí­das can­do o ca­mión cis­ter­na que­da bal­dei­ro des­pois de em­pa­par aos mo­zos.

15.00 A par­tir des­ta ho­ra, as agru­pa­cións pe­ñei­ras, coa cu­rio­sa va­rie­da­de mul­ti­co­lor das súas ca­mi­se­tas e slo­gans do máis oco­rren­tes, es­tán con­vo­ca­das no Puzz­le, pa­ra o ver­mú, a par­tir do que, ca­da un­ha, en­fi­la­rá pa­ra os lo­cais ou es­pa­zos pú­bli­cos nos que xan­tar . 17.00 No cám­ping de Ba­rra­ña co­me­za a fes­ta pa­ra as pe­ñas, ani­ma­da po­la ac­tua­ción dun pin­cha­dis­cos e con máis gue- rra coa au­ga, o que axu­da a le­var me­llor as ca­lo­res pro­pias des­tas da­tas e des­ta fes­ta.

20.00 Den­de Ba­rra­ña, os pe­ñis­tas tras­lá­dan­se ao Es­tre­lla del Mar, en Praia Xar­dín, pa­ra dar con­ti­nui­da­de á xor­na­da ata que en­tre a noi­te.

20.00 A ce­le­bra­ción eu­ca­rís­ti­ca des­ta xor­na­da es­ta­rá de­di- ca­da ao Após­to­lo de San­tia­go, e vai ser po­la tar­di­ña.

22.30 Na ver­be­na van ac­tuar dúas das or­ques­tras máis re­co­ñe­ci­das en Ga­li­cia po­la súa tra­xec­to­ria, que son Gran Pa­ra­da e Mar­be­lla, cu­xos mú­si­cos te­rán a res­pon­sa­bi­li­da­de de man­ter á xen­te ani­ma­da ata ben en­tra­da a ma­dru­ga­da.

FO­TO DA­NI GESTOSO

O cám­ping de Ba­rra­ña con­vér­te­se nun­ha pis­ta de bai­le ao ai­re li­bre pa­ra as pe­ñas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.