Mes­tu­ra de es­ti­los mu­si­cais co rock co­mo pro­ta­go­nis­ta

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

As ce­le­bra­cións se­guen o seu cur­so e non hai tem­po pa­ra o des­can­so. Iní­cia­se un no­vo día no que o pro­ta­go­nis­ta ab­so­lu­to é a mú­si­ca.

09.00 As bom­bas de pa­len­que soa­rán un­ha xor­na­da máis. Che­gou o mo­men­to de po­ñer­se en mar­cha e vi­vir to­do ti­po de emo­cións fes­tei­ras.

10.30 A for­ma­ción Os Sal­guei­ri­ños se­rá a en­car­ga­da das dia­nas e al­bo­ra­das coas que se ame­ni­za­rán as rúas da vi­la.

11.30 Os xi­gan­tes e ca­be­zu­dos saen da pra­za do Cu­rro pa­ra per­co­rrer a vi­la.

12.00 O pro­gra­ma deseña­do pa­ra os ca­ti­vos es­tá cheo de sor­pre­sas. Por un­ha ban­da, ha­be­rá un­ha ac­ti­vi­da­de na que os par­ti­ci­pan­tes te­rán que bus­car un te­sou­ro ago­cha­do. Ao mes­mo tem­po, a or­ga­ni­za­ción re­ser­vou pa­ra ho­xe a rea­li­za­ción da fes­ta da es­cu­ma, un­ha au­tén­ti­ca go­za­da pa­ra os pe­que­nos.

17.30 Os ra­pa­ces po­de­rán de­mos­trar a súa pe­ri­cia coa ca­ña no con­cur­so de pes­ca in­fan­til que te­rá lu­gar no pei­rao do Mar­qués. As ano­ta­cións de­ben for- ma­li­zar­se no es­ta­ble­ce­men­to Náu­ti­ca Andrade

22.00 O se­gun­do fes­ti­val rock che­ga á pra­za do Ta­pal coa ac­tua­ción de Ses, Gan­cho San­chés, Mon­grel Es­ta­te e Ailb­he Reddy.

23.00 A or­ques­tra Pa­rís de Noia non fal­ta a súa ci­ta.

FO­TO MAR­COS CREO

A Pa­rís de Noia ac­tua­rá de no­vo na lo­ca­li­da­de

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.