Co­ti, Natalia e Andy e Lu­cas, es­tre­las dun gran fes­ti­val

O Día do Sancosmeiro e o cer­ta­me Can­tos de Ta­ber­na en­che­rán as rúas

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Moi­tos son os po­los de atrac­ción cos que con­ta a xor­na­da do do­min­go. En­tre eles, un gran fes­ti­val coa ac­tua­ción de Co­ti, Andy e Lu­cas e a can­tan­te Natalia, to­do elo con­du­ci­do po­lo pin­cha­dis­cos David Pop. Ao mes­mo tem­po, te­rá lu­gar a ce­le­bra­ción do Día do Sancosmeiro e o con­cur­so Can­tos de Ta­ber­na.

09.00 As bom­bas de pa­len­que es­per­ta­rán aos ve­ci­ños.

10.30 A Ban­da de Mú­si­ca de Noia fa­rá as dia­nas e al­bo­ra­das.

11.00 Co­me­za a ter­cei­ra edi­ción do Día do Sancosmeiro, con obra­doi­ros na rúa do Cu­rro.

12.00 Na pra­za do Ta­pal ha­be­rá un­ha que­da­da de gru­pos de mú­si­ca tra­di­cio­nal, así co­mo dos par­ti­ci­pan­tes no cer­ta­me Can­tos de Ta­ber­na. Ta­mén te­rá lu­gar a Fes­ta da Em­pa­na­da.

13.00 Co­me­za un­ha de­gus­ta- ción de em­pa­na­da e ábre­se a pri­mei­ra fa­se do con­cur­so Can­tos de Ta­ber­na.

17.00 Se­gun­da quen­da do con­cur­so, ata as 21.00 ho­ras.

18.00 Un pa­sa­rrúas ani­ma­rá as rúas da lo­ca­li­da­de.

19.30 Na igre­xa te­rá lu­gar un­ha mi­sa na honra de San Ro­que á que se­gui­rá un­ha pro­ce­sión.

21.00 A rúa do Cu­rro con­vér­te­se en epi­cen­tro pa­ra co­ñe­cer aos ga­ña­do­res do cer­ta­me de Can­tos de Ta­ber­na e de es­ca­pa­ra­tes tradicionais. Ha­be­rá sorteo de san­cos­mei­ros e pan­dei­re­tas e un­ha fo­lia­da. 22.30 Pro­xec­ción do ví­deo

Noia, lu­gar con en­can­to, de pro­mo­ción do 850 aniver­sa­rio da car­ta fun­da­cio­nal de Noia, e fes­ti­val con David Pop DJ, Natalia e as súas bai­la­ri­nas, Co­ti e Andy e Lu­cas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.