«Re­co­men­dá­mos­lle á xen­te que, se po­de, vaia dan­do un pa­seo»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Un dos pro­ble­mas da gran afluen­cia de xen­te du­ran­te as fes­tas é a es­ca­se­za de pra­zas de es­ta­cio­na­men­to. In­ten­ta­ra­se re­for­zar o es­pa­zo dis­po­ñi­ble nas pro­xi­mi­da­des do cen­tro da vi­la, co­mo en San Lá­za­ro, pe­ro o re­xe­dor avo­ga por que os ci­da­dáns li­mi­ten a en­tra­da con vehícu­los ao cas­co ur­bano. «Na Chaín­za pó­de­se dei­xar o co­che, e es­ta­rán dis­po­ñi­bles os aparcamentos dos su­per­mer­ca­dos de San­ta Cris­ti­na e A Bar­qui­ña. Re­co­men­dá­mos­lle á xen­te que, se po­de, vaia pa­sean­do».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.